طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست و چرا انتخاب می گردد ؟

طلاق توافقی به این معناست که زن و مرد هر دو طلاق را می خواهند و علاوه بر این ، زوجین در امور مالی از جمله مهریه ، نفقه ، اجرت المثل – حضانت فرزندان مشترک – نحوه ملاقات با فرزندان مشترک و سایر موارد از جمله نحوه پرداخت مهریه ای که بر ذمه زوج باقی می ماند و یا پرونده کیفری که از قبل مفتوح می باشد نیز با یکدیگر هم نظر هستند .

در این صورت ، بجای اینکه بابت هر یک از موارد فوق ، پرونده جدائی تشکیل نمائید و متحمل هزینه های هنگفت دادرسی ، وکالت ، ثبت دادخواست ، عریضه نویسی و … گردید و یا چندین سال از عمر خود را هدر دهید ، با طلاق توافقی همه موارد فوق در یک حکم تعیین تکلیف می گردد و در صورت موافقت زوجین ، طلاق ثبت می گردد . 

در این صورت ، تعهدات مندرج در حکم طلاق توافقی در آینده لازم الاجراء خواهد بود البته به شرطی که از طریق درست آن عمل گردیده باشد . بعنوان مثال در صورتیکه بخشی از مهریه بر ذمه زوج باقی بماند که ایشان در طی مدت مشخص توافقی ، اقساط آنرا پرداخت نماید ، نحوه نگارش حکم طلاق توافقی و همچنین نحوه ثبت طلاق در دفترخانه تعیین کننده ضمانت اجرای آن در آینده است و ممکن است در صورتی که از راه صحیح آن عمل نگردیده باشد ، باز هم نیاز به طرح دعوا گردد . این است که طلاق توافقی در صورتیکه از طریق وکلای دادگستری که در این زمینه پرونده های متعدد داشته اند و از رویه قضائی نیز مطلع هستند صورت گیرد ، در آینده با مشکلات آن مواجه نخواهید گردید . بخصوص در بحث بذل مهریه که آثار مهمی را برجا می گذارد .

 

آیا در طلاق توافقی ، باید کل مهریه بذل گردد ؟

لازم به ذکر است که اکثر افراد تصورشان این است که طلاق توافقی فقط در صورت بذل و باصطلاح مردم -بخشش مهریه- امکان پذیر است . در صورتیکه چنین نیست و کاملاً بر اساس توافق زوجین است . ممکن است کل مهریه بذل گردد و ممکن است بخشی از آن بذل گردد . در صورتی که بخشی از مهریه بذل گردد ، در خصوص نحوه پرداخت مابقی آن نیز باید توافق حاصل گردد . 

 

مشاوره خانواده در طلاق توافقی

در صورتیکه زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند ، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد . مرکز مذکور در صورت انصراف طرفین از طلاق ، با تنظیم صورتجلسه ، پرونده را جهت اخذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می کند . در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین ، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق  و نظر مرکز مذکور پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید . 

در مواردی که زوجین به منظور طلاق توافقی ، مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می کنند ، در صورت انصراف طرفین از طلاق ، با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی می شود . در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین ، مرکز مذکور اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام می کند . در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود ، مرکز مذکور صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می کند . 

در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد ، سازش نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت ، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورتمجلس در گواهی عدم امکان سازش قید می نماید . 

مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه ، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید . در صورت توافق زوجین ، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود . 

توافق زوجین بر طلاق که منتهی به صدور گواهی عدم امکان سازش شود ، صرفاً تعهد زوج به اجرای صیغه طلاق با شرایط مورد توافق با زوجه است و الزام بر آن بار نیست . در خصوص تعهدات مبنای توافق نیز از آنجا که منوط به اجرای صیغه طلاق شده اند ، چنانچه زوجین از اجرای آن سرباز زنند نمی توان با تلقی گواهی عدم امکان سازش به عنوان گزارش اصلاحی ، مفاد آنرا به اجرا در آورد .

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و وﻗﻮع ﻃﻼق و اﻫﺘﻤﺎم در اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ، مطابق ﻣﺎده 16 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب 1391 ، ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﻨﺎر دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ زوﺟﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

از اول آذرماه سال 97 ، قبل از ارسال دادخواست طلاق توافقی به مرجع قضائی ، لازم است زوجین در اجرای این ماده ، پس از ثبت دادخواست و دریافت معرفی نامه به مراکز مشاوره خانواده ، ابتدا در مراکز مشاوره معرفی شده از سوی دادگستری کل استان تهران حضور یابند و مراحل مشاوره را به انجام برسانند و گواهی “عدم انصراف از طلاق” را دریافت نمایند .

در صورتیکه مایل به انجام کار از طرف وکیل دادگستری هستید ، لازم است به اتفاق همسر خود ضمن حضور نزد یک وکیل و امضاء وکالتنامه و توافق نامه طلاق توافقی ، نام شما را نیز در سیستم تصمیم (سامانه مداخله در بحران طلاق) ثبت نمایند و نوبت به منظور مراجعه به مراکز مشاوره خانواده با دریافت کد رهگیری برای شما اخذ گردد.

پس از دریافت معرفی نامه و رسید نوبت اخذ شده ، زوجین لازم است شخصاً و به اتفاق یکدیگر به مرکز مشاوره انتخاب شده در برگه مراجعه نمایند . مرکز مذکور پس از صحبت با طرفین ، تعداد جلسات لازم جهت مشاوره را برای آنها تعیین می نمایند که حداقل یک جلسه و حداکثر 5 جلسه می باشد . پس از اتمام مشاوره ، برگه “عدم انصراف از طلاق” صادر می گردد و به همراه دادخواستی که قبلاً ثبت شده است به مرجع قضائی ارسال می گردد .

 

جریانات دادگاه و ثبت طلاق :    

در دادگاه نیز وکلاء مورد اعتماد زوجین ، توافقی که قبلاً بین آنها مکتوب شده است را اِعمال می نمایند و بر اساس آن حکم طلاق توافقی صادر می گردد .

در صورتیکه حدود اختیارات در وکالتنامه کامل باشد و نقص نداشته باشد و وکیل نیز به پروسه قضائی آگاه باشد ، بسرعت حکم طلاق توافقی صادر می گردد و می توان با حکم صادر شده ضمن اجرای صیغه طلاق ، در دفتر رسمی طلاق نیز ثبت نمود. پس از آن نکاحیه باطل و به جای آن سند طلاق صادر می گردد و مهر طلاق نیز در شناسنامه زوجین درج می گردد. 

 

 

سایر دعاوی خانوادگی 

طـلاق به درخواست زوجه

طـلاق به درخواست زوج

حضانت فرزندان مشترک

تمکین

نفقه

اسـترداد جـهیزیه

 

نشانی و شماره تماس مراکز مشاوره خانواده طلاق در تهران

 

قانون حمایت خانواده

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

طلاق توافقی