عدم ثبت صلح نامه عادی

نمونه رأی حقوقی

نمونه رأی در خصوص ضمانت اجرای عدم ثبت صلح نامه عادی

 

چکیده:

عدم ثبت صلح نامه مانع از استماع دعوا راجع به تنفیذ آن و الزام به تنظیم سند رسمی مربوطه در محاکم دادگستری نیست.

 

 

رای بدوی در خصوص ضمانت اجرای عدم ثبت صلح نامه عادی
در خصوص دعوی …  فرزند … با وکالت …  به طرفیت … به خواسته‌ صدور حکم به تنفیذ صلح‌نامه عادی مورخ 5/8/81 و الزام خواندگان به انتقال رسمی تمامی شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان با احتساب سایر هزینه‌های قانونی، نظر به اینکه وکیل خواهان به‌موجب دادخواست و سایر محتویات اعلام داشته مرحوم … مورث خواهان و خواندگان در حضور شهود، صلح‌نامه موصوف را تنظیم نموده ولیکن خواندگان از پذیرش صلح‌نامـه و عمـل به مفاد آن امتناع می‌نمایند. دادگاه صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع مطروحه در دادخواست تقدیمی به موجب ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک تنظیم سند و ثبت آن را در تهران اجباری دانسته و در ذیل ماده 48 قانون مرقوم مقرر داشته که سندی که مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد، بنا بر مبنای مقررات ماده مذکور مصالحه‌نامه مورد استناد وکیل خواهان باید به ثبت می‌رسید که نرسیده است، فلذا مشمول حکم ممنوعیت پذیرش مقرر در ذیل ماده 48 مارالذکر می‌باشد، فلذا با استناد به ماده 2 قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می‌نماید.
قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
 
 
 
رأی تجدید نظر در خصوص ضمانت اجرای عدم ثبت صلح نامه عادی
در مورد تجدیدنظرخواهی … به طرفیت …  نسبت به دادنامه شماره … شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است با توجه به اینکه در مانحن‌فیه تنفیذ صلح‌نامه در مقام ترافع مطرح است مقررات قانون ثبت، مانع قواعد مربوط به مرجعیت عام دادگستری و بررسی صحت صلح‌نامه عادی نخواهد بود، لذا تجدیدنظرخواهی موجه تلقــی، مستنداً به مـاده 353 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر نقــض رأی بـدوی صادر، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی اعاده می‌نماید.
رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
 
 
 
پژوهشگاه قوه قضائیه
 
 

مشاوره و قبول وکالت در دعاوی صلح

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

اطلاعات تماس جهت مشاوره حضوری و قبول وکالت

 
 
 
امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۳۷۲ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.