14 دسامبر 2018 - 16:12

لزوم تحقیق دادگاه پیرامون تحقق عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه

نمونه رأی دادگاه در خصوص عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه

 

چکیده (عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه) :

در طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج ، دادگاه بر اساس اختیارات مصرح در ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی باید تحقیقات لازمه را جهت احراز حقیقت انجام دهد.

 

 

خلاصه جریان پرونده

(عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه)

خانم … به وکالت از خانم … در تاریخ 14/07/90 دادخواستی به طرفیت آقای … تسلیم دادگاه نموده است و توضیح داده: موکل در تاریخ 14/2/84 به عقد دائم خوانده درآمده است. زوج ترک زندگی نموده و ترک انفاق کرده است و در عسر و حرج هستند و سوءرفتار دارد و مطابق پرونده استنادی مذکور در دادخواست مشارالیه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید محکوم شده است و نهایتاً تقاضای صدور حکم طلاق را نموده است.

در تاریخ 05/8/90 زوج لایحه ای تسلیم دادگاه نموده است و توضیح داده که ادعای مشارالیها مبنی بر عدم پرداخت نفقه، پرداخت نفقه فرع بر تمکین است که مطابق دادنامه صادره که فتوکپی آن تقدیم میشود. نامبرده از این جانب تمکین ندارد و ادعای وی مبنی بر ایراد ضرب عمدی صرف یک حکم محکومیت مبنی بر ایراد ضرب و شتم موضوع مشمول ماده 1130 قانون مدنی نمی باشد و نهایتاً تقاضای رد دعوی را نموده است.

درتاریخ 05/8/90 دادگاه با حضور زوجین و وکیل زوجه تشکیل جلسه داده است. در این جلسه زوجه و وکیل وی دعوی را تکرار نموده اند و زوجه اظهار داشته که حاضر است قسمتی از مهریه خود را بذل کند.

زوج ادعای نامبرده را تکذیب نموده و تقاضای اقدام قانونی را به شرح مذکور در صورتجلسه نموده است.

در این جلسه دادگاه دستور داده که پرونده کیفری مورد استناد مطالبه و به نظر وی برسد که درتاریخ 15/9/90 پرونده ملاحظه و محتویات آن به شرح مذکور در صفحه 14 پرونده منعکس شده است. دادگاه رسیدگی کننده اقدامات دیگری انجام داده است از جمله مورد را به داوران زوجین ارجاع نموده است و نظریه داوران دال بر عدم سازش آنها میباشد. سرانجام رأی شماره … از شعبه اول محاکم حقوقی تهران صادر شده است. در این رأی دادگاه  با توجه به اوراق پرونده از جمله اظهارات زوجین دعوی را ثابت ندانسته و مردود اعلام نموده است.

زوجه توسط وکیل خود نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست تجدیدنظرخواهی با تکرار مطالب گذشته و به ادعای این که زوج بیش از یکسال است که ترک انفاق نموده است و سوءرفتار دارد تقاضای اقدام قانونی را نموده است.

زوج با تقدیم لایحه جوابیه با تکرار مطالب گذشته اظهار نموده که مشارالیها زندگی مشترک را ترک کرده است و به علت دخالت اطرافیان سر ناسازگاری دارد و تقاضای اقدام قانونی را نموده است که سرانجام رأی شماره …  از شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده است و زوجه توسط وکیل خود و با تکرار مطالب گذشته نسبت به این رأی فرجامخواهی نموده است و فرجام خوانده با تقدیم لایحه جوابیه و به شرح مطالب گذشته تقاضای ابرام رأی را نموده است و پرونده نهایتاً جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

 

رای دیوان
عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه

خلاصه دعوی زوجه «فرجام خواه» و وکیل وی صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج است توضیح داده که زوج ترک زندگی نموده و ترک انفاق کرده است و بیش از یکسال است که در منزل پدرش میباشد و سوءرفتار دارد و به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم شده است که بدواً برابر دادنامه شماره …  صادره از شعبه …دادگاه عمومی تهران،  دعوی مزبور غیر ثابت و مردود اعلام شده است و این رأی برابر دادنامه مورد فرجامی با شماره مزبور تأیید شده است. زوجه توسط وکیل خود نسبت به این رأی فرجامخواهی نموده است، هیئت شعبه- مطابق ماده 1130 قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی میتواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند تبصره الحاقی به این ماده عسر و حرج مورد نظر قانونگذار را تعریف نموده است و آن به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد در این تبصره مواردی از عسر و حرج مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است من جمله ایراد ضرب و شتم و سوءرفتار به شرح مندرج در قانون، قانونگذار مجدداً در آخر تبصره فوق الذکر تذکر داده که موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید با توجه به موارد مذکور دادنامه مورد فرجامی قابل ابرام نمیباشد .

الف- اوراق پرونده بالاخص اظهارات زوجین دلالت بر این دارد که زوجین به شدت با هم اختلاف دارند به صورتی که بیش از یکسال است که جدا از هم زندگی میکنند که لازم بود دادگاه محترم رسیدگی کننده با توجه به ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی با تحقیقات مقتضی من جمله با استمداد از مددکاران خانوادگی، علت اصلی اختلاف مشارالیها را مشخص می نمود، مخصوصاً برابر قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق یکی از وظایف دادگاه‌ها که به دعوی طلاق رسیدگی می نمایند این است که کوشش نمایند فی ما بین زوجین سازش حاصل شود و این وظیفه قانونی در صورتی امکان دارد که قاضی علت اختلاف زوجین را تشخیص دهد.

ب- زوجه و وکیل وی ادعا دارند که زوج سوءرفتار دارد، ترک انفاق نموده است و در جلسه مورخ … «صفحه 14 پرونده» اولین جلسه در دادگاه بدوی اظهار داشته اند که در خصوص ادعای خود شهود دارند که مطابق قانون از جمله ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محترم رسیدگی کننده میبایستی از شهود مشارالیها تحقیق می نمود که چنین اقدامی نشده است.

بنابراین پرونده قبل از این که معد صدور رأی باشد اظهارنظر شده است، لذا به استناد مواد 370 و 402 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه به علت نقص تحقیقات، پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع میشود تا بدواً نسبت به رفع نقص مورد نظر دیوان عالی کشور اقدام و سپس با توجه به آن مجدداً اظهارنظر نماید.

رئیس شعبه … دیوان عالی کشور – مستشار – عضو معاون

عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه

 

پژوهشگاه قوه قضائیه

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه

 

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۶۸۳ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.