نمونه آراء حقوقی

الف – نمونه هائی از  آراء حقوقی در دعاوی ملکی

۱-دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت

۲-الزام به تحویل مبیع غیر منقول

۳-انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی

۴-تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی

۵-رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان

۶-پرداخت سرقفلی و ودیعه جهت تخلیه شرط ایجاد حق تقاضای اجرت المثل ملک مشمول قانون ۱۳۷۶

۷-شرط مطالبه وجه التزام عدم انجام به موقع تعهد انتقال مبیع

۸-شرایط مطالبه وجه التزام قراردادی

۹-تغییر شغل تجاری و حق سرقفلی

۱۰-تخلیه به دلیل تغییر شغل

۱۱-دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ناشی از قرارداد مشارکت

۱۲-تأیید و اثبات بیع

۱۳-اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی

ب- نمونه هائی از  آراء حقوقی در دعاوی چک و سفته

۱-به اجرا گذاشتن سفته کارگر

۲-مطالبه سفته تضمینی

۳-خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته

۴-اثر امضاء در پشت چک

۵-امانت تلقی نشدن چک تضمینی

۶-شرط مطالبه وجه چک تضمینی

۷-آثار واخواست نکردن سفته

۸-امضاء پشت چک و سفته

۹-دو نوع خودکار و وعده دار بودن چک

۱۰-تضاد چک حامل با امانی بودن

۱۱-مرور زمان در دعاوی چک

ج- نمونه هائی از  آراء حقوقی در دعاوی مبتنی بر قراردادها

۱- اعتبار صلح نامه عادی

۲-نمونه دیگری از رویه قضائی مبنی بر صحت و اعتبار صلح نامه عادی

۳-تفسیر نمودن عقد هبه از عقد بیع ظاهری

۴-تفسیر به عقد هبه در فرض اختلاف در وقوع عقد قرض و هبه و احراز عدم توانائی پرداخت

۵-ضمانت اجرای عدم ثبت صلح نامه عادی