نمونه حکم صلح نامه عادی

نمونه رأی حقوقی

چکیده ( نمونه حکم صلح نامه عادی) :

دعوای تنفیذ صلح‌ نامه عادی ملک ، در صورت احراز اصالت سند، پذیرفته است و حکم به تنفیذ صادر می‌شود.

 

 

رأی بدوی ( نمونه حکم صلح نامه عادی) :

در خصوص دعوی … به طرفیت خانم‌ها …. همگی شهرت ض. و خانم ع.الف. با وکالت … به خواسته تنفیذ صلح‌ نامه عادی شماره …  مورخه … با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که نماینده حقوقی خواهان اظهار داشته ف.ض. به شرح صلح‌ نامه عادی شماره … مورخ … شش دانگ دو باب مغازه فرش فروشی واقع در تهران سبزه میدان… را به این نهاد صلح نموده‌اند مشارٌالیه در تاریخ … فوت نموده و طبق گواهی استشهادیه حصر وراثت مورخ … خواندگان وراث حین‌الفوت می‌باشند که پس از فوت آن مرحوم ورثه ایشان ادعای اختلال حواس و محجور بودن مرحوم را در زمان حیات و تنظیم صلح‌ نامه مطرح نمودند که ادعای آنان منجر به صدور حکم عدم حجر در دادگاه بدوی به شرح دادنامه شماره … مورخ … و تأیید حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران (دادنامه شماره … مورخ …) گردیده است لذا رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق مورد استدعاست .
وکیل خواندگان نسبت به اصالت سند ابرازی ادعای جعل مطرح نموده که دادگاه در راستای رسیدگی به اصالت سند ارجاع امر به کارشناس صادر نموده است. نظر به اینکه حسب نظریه کارشناسی یک نفره ، هیأت سه نفره کارشناسی و نهایتاً نظریه هیأت 5 نفره کارشناسی مثبوت به شماره … مورخ … اصالت و صحت امضاء منتسب به مورث خواندگان در ذیل صلح‌ نامه استنادی مورد تأیید قرارگرفته است و اعتراض وکیل خواندگان به نظریه هیأت پنج نفره کارشناس فاقد جهات استدلالی می‌باشد و نمی‌تواند خدشه‌ای به نظریه مذکور وارد نماید چرا که این نظریه با سایر نظرات کارشناسان قبلی یکسان است و با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه نیز مغایرتی ندارد. لذا بنا به مراتب فوق و توجهاً به اصل صحت قراردادها دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 10، 219، 223، 754 و 760 قانون مدنی حکم بر تنفیذ صلح‌ نامه عادی مورخ … و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه …  دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
 
 
 

 

 
 
رأی دادگاه تجدید نظر (نمونه حکم صلح نامه عادی)
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان‌ها به طرفیت …. نسبت به دادنامه شماره … صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ صلح‌نامه عادی مورخه … به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است. وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
 
 
پژوهشگاه قوه قضائیه
 
 
 

مشاوره و قبول وکالت در دعاوی صلح

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

اطلاعات تماس جهت مشاوره حضوری و قبول وکالت

 
نمونه حکم صلح نامه عادی

 

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۷۴۹ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.