2 نوامبر 2018 - 10:11

نمونه حکم اثبات مالکیت

نمونه رأی حقوقی

نمونه حکم اثبات مالکیت

چکیده/نمونه حکم اثبات مالکیت(رد دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی) :

خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد است.

 

 

رأی بدوی/نمونه حکم اثبات مالکیت (رد دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی) :

در خصوص دعوی خانم … به طرفیت 1- آقای … 2- خانم …  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی؛ مقوم به 51،000،000 ریال با احتساب کلیه هزینه‌های‌ دادرسی و قانونی؛ اخذ پایانکار؛ صورتمجلس تفکیکی مربوط به پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش …
با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات دعوی نظر به اینکه به دلالت پاسخ ثبت به شماره … ، پلاک ثبتی مذکور موات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به استناد تبصره ذیل ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 1360 کلیه اسناد مالکیت پلاک‌هایی که موات تشخیص گردیده باطل می‌گردد دعوی مطروحه از ناحیه خواهان؛ قبل از طرح قانونی دعوی با رعایت تشریفات قانونی نسبت به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اعاده مالکیت سابق و استقرار مالکیت رسمی و قانونی وی قابلیت پذیرش و استماع را ندارد لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی خواهان به کیفیت حاضر را صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
 
 
 

 

 
 
رأی دادگاه تجدید نظر/نمونه حکم اثبات مالکیت (رد دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی) :

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم … به وکالت از … به طرفیت 1-آقای … 2 -خانم … نسبت به دادنامه شماره … شعبه …  دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف درباره دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی … فرعی از… اصلی بخش … تهران با این استدلال که به دلالت پاسخ ثبتی شماره … پلاک ثبتی مذکور موات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به استناد تبصره ذیل ماده 6 قانون زمین شهری کلیه اسناد مالکیت پلاکهایی که موات تشخیص گردیده، باطل می گردد، دعوی را غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر گردیده است.

دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر پاسخ استعلام ثبتی، هنوز سند مالکیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول ابطال نگردیده و صرف‌ نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن زمین ملازمه با ابطال سند مالکیت ندارد. بنابراین در وضعیت کنونی دعوی قابلیت استماع را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود .

این رأی قطعی است.

 

پژوهشگاه قوه قضائیه

 

نمونه حکم اثبات مالکیت

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۳۵۸ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.