وکیل حقوقی

1-سرقفلی چیست ؟

2-انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی

3-تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی

4-رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان

5-پرداخت سرقفلی و ودیعه جهت تخلیه شرط ایجاد حق تقاضای اجرت المثل ملک مشمول قانون

6-وجه التزام چیست ؟

7-تغییر شغل تجاری و حق سرقفلی

8-نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

9- انتقال منافع در ملک تجاری دارای حق کسب و پیشه

10-دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی حقوقی

11- الزام به فک پلاک خودرو

12-اعتراض ثالث به حکم و عملیات اجرائی