وکیل حقوقی

۱-سرقفلی چیست ؟

۲-انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی

۳-تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی

۴-رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان

۵-پرداخت سرقفلی و ودیعه جهت تخلیه شرط ایجاد حق تقاضای اجرت المثل ملک مشمول قانون

۶-وجه التزام چیست ؟

۷-تغییر شغل تجاری و حق سرقفلی

۸-نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

۹- انتقال منافع در ملک تجاری دارای حق کسب و پیشه

۱۰-دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی حقوقی

۱۱- الزام به فک پلاک خودرو

۱۲-اعتراض ثالث به حکم و عملیات اجرائی