قانون جدید چک

اثر شهادت در چک کیفری

اثر اصلاح متن چک در کیفری بودن آن

شرایط چک کیفری

شرایط به اجرا گذاشتن سفته کارگر

شرایط به اجراء گذاشتن سفته ای که بابت تضمین است .

امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در سفته

آثار حقوقی امضاء های پشت چک

وضعیت تلقی امانت در چک تضمینی

شرایط مطالبه چکی که بابت ضمانت است .

آثار حقوقی واخواست در سفته

امضاء پشت چک و سفته بدون توضیح

اثر رنگهای متفاوت خودکار در تحریر چک از جنبه کیفری

چک حامل و وصف امانی بودن آن

مرور زمان در چک