20 سپتامبر 2018 - 08:09

اثر امضاء در پشت چک

رأی بدوی ( اثر امضاء در پشت چک =ظهور ظهرنویسی در انتقال چک/اسناد تجاری)

در خصوص دعوای خواهان آقای م.ی. با وکالت … به طرفیت خوانده آقای ف.الف. به‌ خواسته مطالبه مبلغ … ریال وجه دو فقره چک پرداخت‌نشدنی به شماره‌های … و … عهده بانک ک. به‌شرح متن دادخواست تقدیمی. صرف‌نظر از دفاعیات خوانده در ماهیت امر، نظر به‌اینکه خواهان بعنوان کارمند و نماینده آقای م.م. چک‌های مستند دعوی را جهت وصول به بانک محالٌ‌علیه برده و امضاء ظهر چک‌ها از سوی آقای ح. دلالت بر اعطاء نمایندگی وصول داشته و این امر هم از سوی وکیل خواهان و هم از سوی آقای م.م. و هم شخص خواهان مورد اذعان قرار گرفته، لذا با این وصف خواهان ذی‌نفع در طرح دعوی مطالبه وجه چک‌های استنادی نبوده، دادگاه مستنداً به مفهوم ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید.
قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر ( اثر امضاء در پشت چک =ظهور ظهرنویسی در انتقال چک/اسناد تجاری)
آقای م.ی. به طرفیت آقای ف.الف. با وکالت خانم ز.الف نسبت به‌دادنامه … مورخ … صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه وجه چک‌های متنازعٌ‌فیه و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده‌اند.
با توجه به مفاد لایحه تسلیمی وکیل تجدیدنظرخواه و پاسخ وی در مقام تبادل لوایح به‌وسیله تجدیدنظرخوانده و سایر محتویات پرونده، امر تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد ؛ چرا که:
اولاً: مستفاد از قسمت اخیر ماده 2 و شق 2 ماده 11 از قانون صدور چک بلامحل و رأی وحدت‌رویه 31 مورخ 16/12/61 دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه وی صادر گردیده یا به‌ نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های حامل) یا قائم‌مقام آنان یا کسی است که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده و گواهی‌نامه عدم پرداخت به‌نام وی صادر شده است و در مانحن‌فیه گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت از سوی بانک محالٌ‌علیه به‌نام آقای م.ی. صادر شده است؛
ثانیاً با توجه به قسمت اخیر ماده 11 از قانون صدور چک بلامحل، وصول چک به‌وسیله نماینده اعزامی و یا تحصیل گواهی عدم‌پرداخت به‌وسیله نماینده اعزامی از سوی دارنده میسوراست، مشروط به اینکه دارنده چک در ظهر چک با امضای خویش تحویل‌دهنده چک را به بانک محالٌ‌علیه، به‌صراحت به‌عنوان نماینده خویش معرفی نماید و از سوی بانک محالٌ‌علیه هم با توجه به مراتب مذکور گواهینامه عدم پرداخت به‌نام دارنده با نمایندگی آورنده و تحویل دهنده چک صادر شود، و در چک‌های متنازعٌ‌فیه و گواهینامه‌های عدم پرداخت صادره چنین تصریحی مشهود نیست و آنچه مشاهده می‌شود، انتقال چک به‌وسیله ظهرنویسی و صادرشدن گواهینامه عدم پرداخت به‌نام دارنده فعلی می‌باشد، و هیچ اثری از دارنده ماقبل در چک‌های متنازعٌ‌فیه یا در گواهینامه عدم پرداخت مربوطه مشهود نیست، و کارکردن دارنده فعلی نزد دارنده سابق چک، نمی‌تواند مبین منظور و مقصود مقنن در خصوص مورد باشد و از طرفی عنایتاً به اینکه صدور چک به‌وسیله صادرکننده مورد تصدیق واقع‌شده است و چک در حکم اسناد تجاری است و دارای وصف تجریدی می‌باشد و روابط حقوقی فی‌مابین صادرکننده و انتقال‌دهنده، مؤثر در حق دارنده فعلی (شخص ثالث) نمی‌باشد،
علی‌هذا نظر به مراتب فوق‌الاشعار، دادنامه معترض‌ٌعنه را به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض نموده و به استناد ماده 198 و 520 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل استصحاب در خصوص اشتغال ذمه صادرکننده چک در قبال دارنده با وصف وجود چک در ید دارنده و ماده 313 از قانون تجارت، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ … ریال از بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی مربوطه (که توسط اجرای احکام احتساب وصول خواهد شد) و خسارت تأخیر تأدیه از یوم صدور چک تا یوم پرداخت بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می‌گردد.
رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه 

 

چکیده ( اثر امضاء در پشت چک =ظهور ظهرنویسی در انتقال چک/اسناد تجاری)

ظهرنویسی سند تجاری ظهور در انتقال سند تجاری دارد، مگر این که صراحتاً ظهرنویسی به‌عنوان وکالت در وصول قید شده باشد.

کسی حق مطالبه وجه چک را دارد که گواهی عدم پرداخت بانک به نام وی صادر شده و یا در این گواهی نام ارائه‌کننده به‌عنوان وکالت از دارنده اصلی باشد.

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

اثر امضاء در پشت چک

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۸۱۹ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.