امانت تلقی نشدن چک تضمینی

رأی بدوی (امانت تلقی نشدن چک تضمینی)

در خصوص اتهام آقای م. فرزند ه. مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره‌ … عهده‌ی بانک ص. به مبلغ پانصد و چهل و هفت میلیون و یکصد هزار ریال با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه‌ی … تهران، اظهارات گواهان، دفاعیات غیرموجه و بلااثر متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، توجه اتهام به وی محرز و مسلم است. لذا دادگاه مستنداً به ماده‌ 674 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه … دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر (امانت تلقی نشدن چک تضمینی)

درخصوص اعتراض م. به وکالت از م.پ. نسبت به دادنامه شماره …  مورخه … صادره از شعبه … دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره … به مبلغ چهل و هفت میلیون و یکصد هزار ریال محکومیت حاصل نموده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و صرف‌نظر از اعلام گذشت شکات خصوصی آقایان م.الف. و م.الف. که طی سند محضری … مورخه … دفتر … و سند شماره … مورخه … دفتر اسناد رسمی … قزوین اعلام رضایت نموده‌اند با توجه به شکایت اولیه وکیل شکات مبنی بر این که چک به عنوان ضمانت بابت معاملات طرفین داده شده و چک تضمین نمی‌تواند امانت تلقی شود زیرا علت تضمین ،استفاده دارنده چک در صورت لزوم از بازپرداخت بدهی است والا در فرض استفاده اگر خیانت تلقی گردد تحویل آن به عنوان تضمین بی‌معنی خواهد بود؛ لذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور و به لحاظ فقد دلیل کافی بر توجه اتهام خیانت در امانت با استناد به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی بر برائت مشارالیه صادر می‌نماید.

رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 

چکیده (امانت تلقی نشدن چک تضمینی)

چک تضمینی که به عنوان ضمانت معاملات طرفین داده شده است امانت تلقی نمی شود؛ زیرا علت تضمین استفاده دارنده چک در صورت لزوم از بازپرداخت بدهی است والا در فرض استفاده اگر خیانت تلقی گردد، تحویل آن به عنوان تضمین بی‌ معنی خواهد بود.

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

امانت تلقی نشدن چک تضمینی

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۴۴۱ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.