انتقال اجاره به غیر

اخذ اجاره بها از مستأجر جدید محل تجاری،اماره رضایت موجر به انتقال اجاره به غیر است .

 

 

چکیده (اماره رضایت موجر به انتقال اجاره به غیر) :

عدم اقدام موجر به تخلیه پس از انتقال به غیر توسط مستأجر و أخذ اجاره بها طی سال‌ها از مستأجر جدید، گویای رضایت عملی موجر به تصرفات مستأجر جدید درعین مستأجره است و لذا طرح دعوی تخلیه به علت انتقال به غیر با اقدام عملی موجر در تضاد بوده و دعوی وی محکوم به بطلان است.

 

 

 

رای بدوی (اماره رضایت موجر به انتقال اجاره به غیر) :
در خصوص دعوی خواهان …  به طرفیت خواندگان ۱- م.ح. ۲-ش. به خواسته: صدور حکم به تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر و پرداخت اجور معوقه از ۱۵/۱/۸۷ لغایت صدور و اجرای حکم از قرار ماهیانه ۰۰۰/۲۸۰ ریال با احتساب کلیه هزینه‌های قانونی و خسارت دادرسی دادگاه با احراز وجود رابطه استیجاری و انتقال مورد اجاره به غیر و اخذ نظر هیأت کارشناسی دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده و مستنداً به تبصره یک ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۲۷ از همان قانون حکم به تخلیه مورد اجاره از سوی خواندگان ظرف مدت یک ماه از تاریخ قطعی شدن حکم پس از پرداخت مبلغ دویست و شصت میلیون ریال به‌عنوان نصف حق کسب و پیشه به خوانده متصرف به اضافه پرداخت کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق‌الزحمه کارشناسی و حق‌الوکاله نمایندگی قضائی در حق خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.
در ضمن مستنداً به ماده ۲۸ از قانون روابط موجر و مستأجرسال ۱۳۵۶ چنانچه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه ننماید حکم صادره ملغی‌الاثر خواهد شد .
رأی صادره نسبت به م.ح. غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به دیگر خوانده فوق‌الذکر حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
 
 
 
 
 
رای دادگاه تجدید نظر (اماره رضایت موجر به انتقال اجاره به غیر) :
تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت … نسبت به دادنامه شماره …  مورخه… صادره از شعبه …  دادگاه عمومی تهران که حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهان به تخلیه دفتر تجاری موضوع قرارداد اجاره رسمی شماره … به علت انتقال به غیر از سوی مستأجر اول به تجدیدنظرخواهان صادر شده وارد و رأی شایسته تأیید نیست زیرا به دلالت محتویات پرونده و اظهارات اصحاب دعوی ، تجدیدنظرخواهان بیش از ده سال اجاره‌بها به تجدیدنظرخوانده پرداخت نموده و تصاویر تعدادی از رسیدهای بانکی پرداخت اجور حکایت از صحت اظهارات تجدیدنظرخواهان دارد و عدم اقدام تجدیدنظرخوانده به تخلیه ،گویای رضایت عملی موجر به تصرفات تجدیدنظرخواهان در عین مستأجره دارد و لذا طرح دعوی تخلیه به علت انتقال به غیر با اقدام عملی موجر در تضاد می‌باشد . بنا به مراتب ، با عنایت به عدم توجه دادگاه نخستین به موارد معنونه این دادگاه با قبول اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت ، حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می‌نماید .
با عنایت به اینکه در خصوص اجور معوقه اثباتاً یا نفیاً رأی صادر نگردیده است این دادگاه با تکلیفی مواجه نمی‌باشد.
رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه …  دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
 
 
 
 
پژوهشگاه قوه قضائیه
 
 
 

مشاوره و قبول وکالت در دعاوی تخلیه تجاری در مقام خواهان یا خوانده

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

اطلاعات تماس جهت مشاوره حضوری و قبول وکالت

 

اخذ اجاره بها از مستأجر جدید محل کسب ، اماره رضایت موجر به انتقال اجاره به غیر است .

 
 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *