انتقال به غیر در قانون ۷۶

انتقال عین مستأجره به غیر در قانون ۷۶

 

چکیده (انتقال به غیر در قانون ۷۶) :

در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۷۶، مستأجر رأساً حق الزام مالک به پرداخت سرقفلی در قبال تخلیه را ندارد و در صورتی که حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد، وی می‌تواند مراتب قصد انتقال منافع را به مالک اطلاع دهد و در فرض خودداری مالک از خریداری منافع، مستأجر حق انتقال به غیر خواهد داشت .

 

 

رای بدوی (انتقال به غیر در قانون ۷۶)
درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان ح.الف. به‬ طرفیت خواندگان به‬ خواسته الزام به پرداخت قیمت روز سرقفلی یک باب مغازه با جلب نظر کارشناس در زمان اجرای حکم در قبال تخلیه مغازه در راستای تبصره ۲ ماده ۶ قانون موجر و مستأجر سال ۷۶ به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه به سبب انقضای مدت اجاره به درخواست خواندگان حکم به تخلیه خواهان طی دادنامه قطعیت یافته شماره …. -۲۶/۱۰/۸۹ شعبه … محاکم عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام گردیده و در دادنامه مذکور میزان سرقفلی تعیین شده برای خواهان مبلغ ۴۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال اعلام گردیده است هر چند که خواندگان تاکنون درصدد اجرای حکم له خود بر نیامده‬ اند اما این امر مانع استیفای حقوق خواهان به عنوان مستأجر نمی‌باشد علی ‬ای‬حال از آنجائی‬که تاکنون امر تخلیه صورت نپذیرفته و مستأجر محق برای دریافت حق سرقفلی خود در زمان تخلیه می‌باشد و به عبارتی مبلغ تعیین شده در دادنامه فوق‬ الذکر به سبب عدم اجرای دادنامه قابلیت تعدیل به نرخ روز با جلب نظر کارشناس را داشته لذا دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر که نظریه کارشناس اولیه و سه نفره واصل که نظریه اخیر مصون از هرگونه اعتراض و ایرادی باقی مانده است لذا دادگاه با وارد دانستن دعوی مطروحه و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ ، حکم به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۷،۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به انضمام هزینه دادرسی بر اساس تعرفه موجود در حق خواهان صادر و اعلام می‌ نماید این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌ باشد.
رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
 
 
 
رای دادگاه تجدید نظر (انتقال به غیر در قانون ۷۶)
تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره … مورخ ۲۵/۶/۹۳ شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ ۱۷،۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ریال به‬ عنوان سرقفلی به انضمام هزینه دادرسی در قبال تخلیه مغازه استیجاری که درتصرف تجدیدنظرخوانده به ‬عنوان مستأجر می‬باشد وارد و موجه است زیرا :
هرچند قبلاً در این خصوص حکم مقتضی صادرشده اما به‌ لحاظ عدم پرداخت سرقفلی موضوع دادنامه‌های …-و  … مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ شعبه … دادگاه حقوقی تهران درحقیقت مالکین از حق الزام به تخلیه مستأجر منصرف شده‌اند والزام مالک به پرداخت سرقفلی در قبال تخلیه ملک راساً از سوی مستأجر فاقد وجاهت قانونی است نهایت اینکه چنانچه مستأجر قصد تخلیه ملک استیجاری را دارد و حق انتقال به غیر از او سلب شده باشد می‬ تواند مراتب قصد انتقال منافع عین مستأجره به غیر را به مالکین اعلام دارد تا چنانچه مالکین بخواهند خود منافع را از مستأجر خریداری نمایند و درصورت عدم توانائی و یا عدم تمایل آنان طبیعتاً مستأجر این حق را خواهد داشت که آن را به دیگری واگذار نماید فلذا دادنامه معترض‬ عنه که خلاف این معنا صادر شده در خور تأیید نمی‌باشد ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مذکور نقض و حکم بر بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.
 مستشاران شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 
 
پژوهشگاه قوه قضائیه
 
 
 

 

مشاوره و قبول وکالت در دعاوی تخلیه تجاری در مقام خواهان یا خوانده

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

اطلاعات تماس جهت مشاوره حضوری و قبول وکالت

انتقال به غیر در قانون 76

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *