20 آوریل 2018 - 15:04

تبدیل مجازات به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات

رای بدوی
اتهامات :1- کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به یک فقره چک به شماره … به مبلغ … ریال
2-معاونت در جعل چک شماره …  موضوع کیفرخواست واصله از سوی دادسرای عمومی ناحیه …
اظهارات و مدافعات متهم ردیف اول : چک شماره … متعلق به پسرعمویم است (متهم ردیف دوم). با دسته چکم کار می کرده .متن چک و امضاء متعلق به خودم است. به جای من امضاء می نموده است . 
درخصوص چک موضوع شکایت، آقای ع. مدعی شده که وی نسبت به امضاء آن اقدام ننموده . در نهایت دفاع موثری را به عمل نیاورده و در جلسه دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه ای ارسال ننموده است.
متهم ردیف دوم نیز از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار دعوت به حضورگردیده.
بنا به مراتب معنونه و محتویات پرونده بزه های انتسابی را به نظر ثابت تشخیص می دهد . متهم ردیف اول درخصوص بزه های جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و … جزای نقدی در حق دولت حکوم می گردد .  درخصوص بزه کلاهبرداری نیز به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ … ریال در حق شاکی و جزای نقدی به همان میزان در حق دولت محکوم می گردد . متهم ردیف دوم به تحمل شش ماه حبس تعزیری. مستندات : مواد 536 ، 726و 47 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب  67 .
رأی صادره نسبت به متهمین غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی دراین دادگاه است .
سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ، از سوی طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان تهران می باشد.
رئیس شعبه …دادگاه عمومی جزایی تهران

واخواهی

 با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در مفاد لایحه از سوی واخواه و نظربه اینکه واخواه دراین مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید، ابراز ننموده است،ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را عیناً تأیید می نماید .
مستندات : مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری
رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.
دادرس شعبه … دادگاه عمومی جزایی تهران
رای دادگاه تجدید نظر
 با توجه به مفاد لایحه تقدیم شده از سوی تجدیدنظرخواهان و نظر به محتویات امر و دادنامه معترض عنه تجدیدنظرخواهی مبتنی بر ادله لازمه ای نیست تا بتواند موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم آورد. از طرف دیگر رأی دادگاه بدوی مبتنی بر اصول و قواعد حاکم از نظر شکلی و ماهوی می باشد. فلذا تجدیدنظرخواهی را مردود دانسته النهایه با توجه به فقدان سابقه کیفری با اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری مقرر در دادنامه یاد شده را به جزای نقدی به نفع دولت به مبلغ پانزده میلیون ریال تبدیل و به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با وصف مذکور تأیید کرده و اعلام می دارد.
رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه …  دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه
 
چکیده:
ممنوعیت دادگاه در تخفیف مجازات حبس جرم کلاهبرداری به کمتر از حداقل مقرر قانونی به استناد تبصرۀ 1 مادۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری 1367، منافاتی با اختیار دادگاه بدوی یا تجدیدنظر برای تبدیل این مجازات به استناد مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی ندارد. 
منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

تبدیل مجازات

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۶۲۳ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.