تضاد چک حامل با امانی بودن

رأی بدوی (تضاد چک حامل با امانی بودن)

در خصوص اتهام آقای ح. فرزند الف. با وکالت خانم الف دایر بر خیانت در امانت نسبت به چک شماره … مورخ …  به مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون ریال، با توجه به این که در چک عبارت حامل نوشته شده است و عبارت حامل حاکی از لزوم پرداخت وجه چک به دارنده آن می‌باشد در حالیکه امانت می‌بایست مسترد گردد و صدور چک حامل با امانی بودن آن در تضاد می‌باشد و نظریه کارشناسی نیز حاکی از نوشتن متن چک توسط صادرکننده آن به صورت بدون تاریخ می‌باشد، علی‌هذا بزه خیانت در امانت متصور نیست و رأی بر برائت متهم صادر می‌گردد.
رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه … دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدید نظر (تضاد چک حامل با امانی بودن)
در این پرونده آقای م. به وکالت از آقای س. به طرفیت آقای ح. با وکالت خانم الف از دادنامه شماره … مورخه … شعبه … دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه تجدیدنظرخوانده دائر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک حسب مواد استنادی در دادنامه حکم برائت صادر گردیده است.
اینک با توجه به محتویات پرونده و اینکه چک در وجه حامل صادر شده و در اختیار دارنده آن قرار گرفته و شهادت شهود نیز  طوری نیست که موجب اقناع وجدان قضایی گردد لذا دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته و ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.
این رأی قطعی است.
رئیس شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان ـ مستشار دادگاه

چکیده (تضاد چک حامل با امانی بودن)
صدور چک حامل با امانی بودن آن در تضاد می‌باشد.
پژوهشگاه قوه قضائیه

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

تضاد چک حامل با امانی بودن

امتیاز ۱ از ۵ – ۱ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۷۹۶ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.