تقسیم مشاعات

حدود اعتبار توافق بر تقسیم مشاعات

مطابق ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها ، تقسیم مشاعات توسط مالکان یک ساختمان ، جزء قوانین آمره بوده و نمی توان بر خلاف آن توافق کرد .

 

نمونه رأی دادگاه بدوی در خصوص تقسیم مشاعات

در خصوص دعوای خانم ف. د. به طرفیت آقای م. ط. به خواسته خلع ید و قلع قمع از مشاعات پلاک ثبتی … بخش 7 تهران و خسارات دادرسی ، نظر به اینکه خواهان اعلام نموده است که مالک یک واحد آپارتمان در پلاک ثبتی مذکور می باشم که دارای مشاعاتی است و خوانده مبادرت به تصرف آن با احداث انباری در پشت بام نموده است خوانده با ارائه یک توافق نامه اعلام نموده است که با توجه به تصرفات خواهان و مالک دیگر در پارکینگ و انباری من با اجازه طبقه اول و دوم یک انباری در پشت بام احداث نموده ام دادگاه با توجه به تأیید توافق نامه توسط خواهان و نظربه اینکه وفق نظریه کارشناسی تأمین دلیل ارائه شده از سوی خواهان تصرفات خوانده بیش از 11 متر نیست و با توجه به مساحت مشاعات و توافق نامه طرفین به نظر دادگاه دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

نمونه رأی دادگاه تجدید نظر تهران در خصوص تقسیم مشاعات

تجدیدنظرخواهی خانم ف.د. به طرفیت آقای م.ط. نسبت به دادنامه شماره … مورخه …  صادره شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ، دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید و قلع و قمع انبار احداثی در قسمت مشاعات آپارتمان در پلاک … بخش 7 تهران و خسارت دادرسی حکم به بطلان دعوی صادرشده  وارد و حکم تجدیدنظر خواسته درخور تأیید نیست . چه اینکه مطابق مواد 3 و 1 قانون تملک آپارتمانها و نیز مواد 1 و 3 آیین نامه اجرایی قانون مزبور که از قوانین آمره است و برخلاف آن نمی توان توافق کرد و نمی توان نسبت به قسمت های مشترک آپارتمان حق انحصاری قائل شده و بام منزل نیز وفق ماده 2 قانون مارالذکر از مشاعات و قسمت های مشترک بنا است فلذا مستنداً به بندهای ج و هـ از ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی تجدیدنظر خوانده در بام بنا و نیز جبران خسارت دادرسی متعلق به دعوی به نفع تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد.

این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

مشاوره ، حضوری با تعیین وقت قبلی می باشد .

 

قبول وکالت و مشاوره حقوقی در دعاوی تقسیم مشاعات

 

مشاوره تلفنی ، امکان پذیر نمی باشد . از تماس جهت مشاوره تلفنی خودداری فرمائید .

 

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۸۳۳ بازدید بدون دیدگاه