حق بیمه کارگر

نمونه آراء حق بیمه کارگر

 

۱-عدم شمول مرور زمان به حق بیمه کارگر

 

چکیده :

رای وحدت رویه ۳۹۲ مورخ ۸۲/۱۰/۷ و ۶۸ مورخ ۷۲/۵/۲ دیوان عدالت اداری ، صرفاً مزایای قانونی ناشی از کار قبل از تصویب قانون کار ۶۹ را مشمول مرور زمان دانسته و حق بیمه ضمن اینکه جز مزایای مذکور نیست، اصولاً از حقوق آمره عمومی است که حتی قابل مصالحه توسط کارگر و کارفرما نیز نمی باشد.

 

 

 

رأی دیوان عدالت اداری
نظر به شرح شکایت و منطوق آرای وحدت رویه شماره ‏های ۳۹۲ مورخه ۸۲/۱۰/۷ و ۶۸ مورخه ۷۲/۵/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صرفاً مزایای قانونی ناشی از کار آنها قبل از تصویب قانون کار ۶۹ را مشمول مرور زمان دانسته است و حق بیمه ضمن اینکه جز مزایای مذکور نیست اصولاً از حقوق آمره عمومی است که حتی قابل مصالحه توسط کارگر و کارفرما نیز نمی‏باشد علی هذا ، مستنداً به مواد ۱ و ۴ و ۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی مورد اعتراض در خصوص آن قسمت از حق بیمه قبل از مورخه ۶۹/۱۲/۱۵ که مورد رأی قرار نگرفته صادر و اعلام می دارد پرونده به هیأت هم عرض ارجاع می شود تا با احراز مدت زمان رابطه کاری طرفین قبل از سال ۶۹ نسبت به حق بیمه آن اظهارنظر ماهوی نمایند. رأی صادره قطعی است.
ضمناً شکایت شاکی به طرفیت تأمین اجتماعی و ( م.ی.م.) با وضعیت فعلی قابل پذیرش در دیوان عدالت اداری نیست قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری-  مستشار شعبه 
 
 
 
 

۲-سازش در خصوص حق بیمه کارگر

چکیده:

تراضی کارگر و کارفرما در خصوص حق بیمه کارگر ، خلاف قاعده آمره بیمه کارگر، نافذ و لازم الاجرا نیست.

 

 

 

رأی دیوان عدالت اداری

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان، در خصوص سابقه و پیشینه خدمتی وی نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده ، توافق و تراضی طرفین وقتی نافذ است که خلاف قوانین آمره از جمله ماده ۱۴۸ قانون کار و مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی نباشد. با توجه به اینکه به مطلب فوق توجه نشده است، بنابراین رأی معترض‌ عنه مخدوش است. فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض‌ عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‏گردد.

رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 

 

 

 

 

۳-اشتغال همزمان کارگر در کارگاه‏های متعدد و حق بیمه کارگر

 

چکیده :

با اشتغال همزمان کارگر در کارگاه‏های متعدد، همه کارفرمایان مکلفند به نسبت حقوق پرداختی، حق بیمه را بپردازند و تأمین اجتماعی نیز تا سقف پرداختی باید خدمات ارائه دهد.

 

 

 

رای دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران ـ بلوار فردوس، به خواسته اعتراض به رأی شماره … هیأت حل اختلاف کار، نظر به اینکه اداره مشتکی‌ عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی ‏اعتباری و تزلزل رأی معترض‌ عنه را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی‏باشد، زیرا کارگر می‏تواند در کارگاه‏های متعدد مشغول به کار شود و تمام کارگاه‏ها مکلف به پرداخت حق بیمه کارگرند و تأمین اجتماعی تا حداکثر سقف پرداختی می‏تواند برای کارگر یا بیمه شده خدمات ارائه دهد. بنابراین رأی هیأت حل اختلاف مطابق موازین قانونی است. لذا دیوان به استناد مواد ۳۶ و ۳۸ از قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۴۸ از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض‌ عنه را صادر و اعلام می‏کند.

این رأی برابر مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادرگردیده و قطعی است.
 رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 

 

 
۴-حق بیمه کارگران ساعتی
 
چکیده:

به کارگران ساعتی، حق بیمه به نسبت ساعات اشتغال تعلق می‏گیرد.

 

 

رای دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خرم آباد به خواسته اعتراض به رأی شماره … هیأت حل اختلاف کار، نظر به اینکه اداره مشتکی‌ عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی‏ اعتباری و تزلزل رأی معترض‌ عنه را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی‏ باشد، زیرا کارآموزی فقط برای مدت یک ماه و برای افراد تخصص سطح بالا، سه ماه است که ادعای شاکی وجاهت قانونی ندارد، از طرفی به موجب مقررات موضوعه به کارگران ساعتی و مزد ساعتی و غیره حق بیمه به نسبت ساعات اشتغال تعلق می‏گردد، اگر چه شاکی، ساعتی بودن اشتغال کارگر را ارائه نکرده است، لذا دیوان به استناد مواد ۱۱، ۳۵ و ۱۴۸ از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض‌ عنه را صادر و اعلام می‏کند.

این رأی برابر مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

 

 

 

۵-تأثیر تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر بر مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی

 

چکیده:

اهمال کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر در موعد مقرر، موجب تضییع حقوق کارگر و رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در قبول یا مطالبه حق بیمه در مراحل بعدی نمی‎باشد.

 

 

 

رأی بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به مجموع اوراق پرونده من ‎جمله اظهارات طرفین دعوی؛ اگر چه در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی قید گردیده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و لیکن حقیقت امر این است که مکلف کردن کارفرما به پرداخت حق بیمه در مدت فوق در جهت تأمین حقوق کارگر است، بنابراین اهمال کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر در موعد مقرر نمی‌تواند موجب تضییع حقوق کارگر و عدم قبولی با مطالبه سازمان در مراحل بعدی باشد. از آنجا که سابقه اشتغال شاکی در کارگاه فوق‎الاشعار در فاصله زمانی مورد نظر در رأی هیأت تشخیص اداره کار مطرح، پس از احراز رابطه کارگری و کارفرمایی منتهی به صدور رأی شماره … – ۲۶/۱۲/۸۸ گردیده است و رأی از یک مرجع قانونی شبه‌ قضایی بوده، دلیلی هم بر بطلان آن اقامه نگردیده، در نتیجه شکایت مطروحه از تاریخ ۱/۸/۸۸ لغایت ۶/۱۱/۸۸ وارد تشخیص و به استناد رأی شماره ۲۹-۳۰-۲۶/۱/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به مطالبه و وصول حق بیمه مورث شاکی با رعایت مفاد و مقررات مواد ۳۰ الی ۴۲ قانون تأمین اجتماعی بر اساس رأی اداره کار فوق‎الذکر و احتساب آن به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه متوفی صادر و اعلام می‌گردد.

رأی اصداری به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری

 
 
 
 
رای دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه رأی صادره از شعبه بدوی منطبق با مقررات و رعایت آیین دادرسی صادر شده است و ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض رأی شعبه بدوی باشد از ناحیه تجدیدنظرخواه ابراز نگردیده و مدارک ابرازی شاکی دلالت بر اشتغال متوفی از تاریخ ۱/۸/۸۸ لغایت ۶/۱۱/۸۹ می‌باشد و نیز هیأت تشخیص نیز اشتغال مذکور را مورد تأیید قرار داده است؛ لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی معترض‌ عنه عیناً تأیید می‌گردد.

رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه … تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

پژوهشگاه قوه قضائیه

 

 

نشانی و شماره تلفن های ادارات کار استان تهران

 

مشاوره و قبول وکالت در دعاوی حق بیمه کارگر

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

اطلاعات تماس جهت مشاوره حضوری و قبول وکالت

 

حق بیمه کارگر

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *