20 سپتامبر 2018 - 19:09

خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته

رأی بدوی (خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته)

در خصوص دعوای بانک م. به طرفیت شرکت ن.ل.الف. و … به خواسته مطالبه مبلغ … ریال به استناد 270 فقره سفته و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه، دادگاه اظهارات وکلای محترم خواندگان و نماینده محترم خواهان را استماع نمود و به لوایح تقدیمی آنان توجه کرد. خواندگان دلیلی دایر بر پرداخت وجه سفته‌ها و یا دلیلی دایر بر این‌که سفته‌های مستند دعوای خواهان مربوط به گشایش اعتبار استنادی نمی‌باشد ارایه ننمودند با توجه به وجود اصول سفته‌ها در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و سایر مسئولان سند تجاری دارد و با عنایت به 270 فقره سفته مستند دعوای خواهان و واخواست نامه‌های مربوطه دعوای خواهان‌ها را وارد تشخیص می‌دهد و به استناد مواد 249 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ … ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ..  اعلامی از سوی خوانده ردیف دوم از تاریخ سررسید هر یک از سفته‌ها تا روز پرداخت اصل وجه مذکور در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد.

حکم صادر شده حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.

رأی دادگاه تجدید نظر(خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته)

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. با نمایندگی …. به طرفیت شرکت ن.ل.الف. و … نسبت به دادنامه … صادره از شعبه … دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن بر قسمتی از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی شده که عبارت است از میزان و معیار خسارت تأخیر تأدیه و هزینه واخواست. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن، در مورد هزینه واخواست، نظر به ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی چون دادگاه بدوی نفیا یا اثباتا اظهارنظری ننموده است بنابراین دادگاه تجدیدنظر در این زمینه با تکلیفی مواجه نیست. نسبت به تاریخ خسارت تأخیر تأدیه چون سفته‌های مدرکیه واخواست شده، بنابراین حسب ماده 304 قانون تجارت، از تاریخ واخواست سفته‌ها می‌باشد نه از تاریخ سررسید، که دادگاه بدوی تاریخ سررسید را ملاک قرارداده است. بنابراین در این زمینه به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی مذکور به تاریخ واخواست … تصحیح می‌گردد و نرخ خسارت تأخیر تأدیه با توجه به بند 21 قسمت ب مقررات و شرایط اعتبار اسنادی با توجه به توافق طرفین به استناد ماده 351 قانون فوق به مأخذ 181/22 درصد تصحیح می‌گردد با تصحیحات مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد.

رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 

چکیده (خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته)

خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، از تاریخ واخواست محاسبه می‌گردد و سررسید سفته از این حیث معیار قرار نمی‌گیرد.

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۸۹۳ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.