خوانده دعوای تخلیه

خوانده دعوای تخلیه به علت انتقال به غیر

 

چکیده:

دعوای فسخ قرارداد اجاره به علت انتقال به غیر ، باید به طرفیت مستأجر و منتقل‬ الیه جدید باشد وگرنه محکوم به رد است.

 

 

 

رای بدوی ۱ (خوانده دعوای تخلیه)
در خصوص دعوی …  به طرفیت ورثه مرحوم الف.ش. به اسامی… .با وکالت …  به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ قرارداد اجاره رسمی شماره …  مورخ ۱۱/۹/۱۳۳۵ دفتر اسناد رسمی شماره … تهران به واسطه تغییر شغل و صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستأجره به انضمام جبران کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست ، دادگاه با توجه به جهات، دلایل و یافته‌ های زیر دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص می‌دهد:
۱- مطابق قرارداد اجاره رسمی … مورخ ۱۱/۹/۱۳۳۵ دفتر اسناد رسمی شماره … تهران که به اصالت و صحت آن خدشه‌ ای وارد نشده، خواهان ششدانگ پلاک ثبتی … بخش ۲ تهران را جهت شغل ساندویچ فروشی به مرحوم الف.ش. با سلب حق انتقال به غیر و تغییر شغل واگذار می‌نماید که مستندات ارائه شده از طرف خواهان حاکی از استقرار مالکیت رسمی نامبرده در پلاک ثبتی موصوف است ؛
۲- وفق گواهی حصر وراثت صادر شده از شعبه .. دادگاه عمومی تهران ، الف.ش. در تاریخ ۱۳۷۴ فوت می‌ کند و خواندگان این دعوی ورثه حین ‬الفوت او می‌باشند؛
۳- خواهان برای اثبات ادعای خود در راستای تغییر شغل از سوی خواندگان به دو دلیل استناد کرده است ؛
الف) قرار تأمین دلیل شماره … مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ موضوع پرونده … حوزه … مجتمع شماره … شورای حل اختلاف تهران که مفاد آن دلالت بر تغییر شغل مستأجر در عین مستأجره دارد ( فروشگاه لوازم خانگی)،
ب) قرارداد شماره …  مورخ ۱۵/۱/۹۰ فی‬مابین ورثه مرحوم الف.ش. که در قرار تأمین دلیل نیز به حضور م.ر. به عنوان مستأجر در عین مستأجره تصریح شده است؛
۴- در جلسه مورخ … وکیل خواندگان با پذیرش این موضوع که پلاک ثبتی مورد اجاره به فردی به نام م.ر. انتقال یافته و نامبرده نیز از آن به عنوان فروشگاه لوازم خانگی استفاده می‌کند، مدعی شد که این انتقال و مآلاً تغییر شغل با اطلاع مالک (خواهان) بوده است و نامبرده به عنوان شاهد ذیل قرارداد …  را امضا کرده است. وکیل خواهان نسبت به امضای موکل خود ذیل قرارداد ، ادعای جعل نمود و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرد که کارشناس رسمی دادگستری پس از استکتاب از خواهان و مقایسه امضای او با امضائات استکتابی و اسناد مسلم ‬الصدور اظهار داشت امضای وی ذیل قرارداد با سایر امضاءها اختلافات فاحش داشته و مطابقت ندارد.این نظر مورد اعتراض وکیل خواندگان قرار گرفت و پس از ارجاع امر به هیأت کارشناسان، هیأت مزبور نیز اظهار داشت ؛یک فقره امضای مورد ادعا (شاهد ۱) مندرج در اجاره‬ نامه (شراکت نامه) عادی شماره … مورخ ۱۵/۱/۹۰ در مقایسه با امضائات استکتابی و مسلم ‬الصدور آقای ح.ش. دارای اختلافات فنی بوده و مطابقت ندارد. این نظر نیز مورد اعتراض وکیل خواندگان قرار گرفت ولی از نظر دادگاه ، اعتراض اخیر مورد پذیرش نیست زیرا نظر هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت داشته و وحدت نظر کارشناس واحد و هیأت کارشناسان نیز قرینه‌ ای بر این موضوع است؛
۵- اگرچه بر اساس نظر کارشناسان ، جعلیت امضای خواهان به عنوان شاهد قرارداد ثابت است اما چنانچه خواهان ، قرارداد موصوف را به عنوان شاهد هم امضا نموده باشد این امر نمی‌تواند دلیل فسخ اجاره شود. زیرا به محض این که مستأجر در عین مستأجره تغییر شغل دارد یا آن را به غیر با موضوع فعالیتی غیر از فعالیت و شغل موضوع قرارداد اولیه انتقال داد، حق فسخ قرارداد اجاره برای موجر پیدا می‌شود، حال جای این سؤال است که آیا صرف اطلاع موجر از تغییر شغل و یا انتقال آن به غیر با شغلی متفاوت از شغل موضوع قرارداد نخست، موجب زوال این حق می‌شود یا خیر که اصل استصحاب در مقام تردید، بقای حق فسخ را به اثبات می‌رساند؛
۶- با احراز تغییر شغل از طرف مستأجر و این که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق نیست، و وکلای خواهان نیز علی‬رغم قید سه موجب برای فسخ (تغییر شغل، انتقال به غیر و عدم پرداخت اجاره‬ بها) در دادخواست، در جریان دادرسی، فسخ قرارداد را منجزاً تغییر شغل بیان کردند، حق فسخ نیز برای موجر محرز است؛
بنابراین دادگاه به استناد بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۱۹۸ و ۱۴۹ و ۱۵۵ و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۲۲۴ و ۲۲۱ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به فسخ قرارداد اجاره رسمی شماره … مورخ ۱۱/۹/۱۳۳۵ دفتر اسناد رسمی شماره … تهران و تخلیه عین مستأجره (پلاک ثبتی …) و الزام خواندگان به تحویل آن و از باب تسبیب به پرداخت خسارات دادرسی و حق‌ الوکاله وکیل طبقه تعرفه صادر و اعلام می‌دارد و همچنین با عنایت به این که نسبت به سند عادی شماره … مورخ ۱۵/۱/۹۰ ادعای جعل شده و امضای شاهد (خواهان) ذیل آن مجعول تشخیص داده شده و این امر در اصالت سند فی‬مابین طرفین قرارداد تأثیری ندارد لذا دادگاه دستور ابطال قسمت مجعول سند (امضای خواهان به عنوان شاهد) را صادر می‌کند که اجرای آن منوط به قطعیت حکم دادگاه در ماهیت دعوی است و سپس اصل سند به صاحب سند تحویل می‌گردد.
رأی صادر شده در خصوص خواندگان ردیف اول ، دوم و سوم حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به خواندگان ردیف چهارم و پنجم غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است.
دادرس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
 
 
 
 
 
رای دادگاه تجدید نظر (خوانده دعوای تخلیه)
تجدیدنظرخواهی … به وکالت از آقایان ح. و ع. و الف. همگی به شهرت ش. به طرفیت آقای ح.ش. نسبت به دادنامه شماره … مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۳ صادره شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب آن با پذیرش دعوای تجدیدنظرخوانده راجع به خواسته فسخ قرارداد و اجاره رسمی شماره … مورخ ۱۱/۹/۱۳۳۵ دفتر اسناد رسمی شماره … تهران و تخلیه عین مستأجره به پلاک ثبتی … و تحویل آن به لحاظ تغییر شغل و نیز جبران خسارت دادرسی ضمن حکم به شرح مورد تقاضا دستور ابطال امضاء تجدیدنظرخوانده ذیل سند ابرازی تجدیدنظرخواهان‬ها انشاء گردیده مآلاً وارد و متضمن جهات نقض مذکور در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است چه اینکه همانگونه که دادگاه محترم نیز در دادنامه تجدیدنظرخواسته آورده‌اند تجدیدنظرخواهان‬ها مورد اجاره را به غیر انتقال داده‌اند و تجدیدنظرخوانده نیز ابتدائاً یکی از جهات فسخ را انتقال به غیر عنوان کرده و در این مرحله از رسیدگی نیز در مقام پاسخ‬گویی به تجدیدنظرخواهی مراتب را تأیید نموده است با این وصف لازم بود تجدیدنظرخوانده دعوای خود را به طرفیت منتقل‬ الیه نیز مطرح می‌ کرد که بدین ترتیب عمل نکرده لذا دعوی به کیفیت مطروح قابلیت استماع و رسیدگی نداشته مستنداً به بندهای ج و هـ از ماده مرقوم و مواد ۳۵۸ و ۲ از همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته ، قرار رد دعوی تجدیدنظرخوانده مذکور را صادر اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 
 
 
 
 
 
خوانده دعوای تخلیه به دلیل انتقال به غیر
 
 
 
چکیده:

در دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر باید مستأجر و منتقل‌ٌالیه هر دو طرف دعوا قرار گیرند.

 
 
 
رای بدوی ۲
درخصوص دادخواست آقایان … به طرفیت … به‌ خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه …- ۱۷/۷/۸۹ که به موجب این دادنامه ، حکم به تخلیه یک باب مغازه به‌ دلیل انتقال به‌ غیر با پرداخت مبلغ … ریال بعنوان نصف حق کسب‌ و‌ پیشه صادر و اعلام گردیده است و خواهان‌ها خانم  … را به‌ عنوان وکیل خود معرفی نموده‌اند و آقای  … نیز خانم …  را به‌عنوان وکیل خود معرفی کرده است و خواهان‌ها به‌عنوان معترض ثالث اعلام داشته‌اند :  منافع مغازه با اذن و رضایت آقای ع.ر. به ایشان منتقل شده است و وکیل خوانده دوم اظهار داشته، معترضین منافع را که از آقای الف.الف. خریده بودند به آقای ع.م. منتقل نموده‌اند. حالیه با توجه به اینکه در انتقال منافع به غیر بدون اذن مالک می‌بایست مستأجر و منتقل‌ٌالیه طرف دعوا قرار گیرند، چرا که منتقل‌ٌالیه جایگزین مستأجر اصلی شده و نصف حق کسب و پیشه یا نصف سرقفلی موضوع قانون، باید در حق مستأجر جدید پرداخت شود و چون در دادنامه صادره خواهان، آقای ع.ر. ،مستأجر جدید یعنی آقای ع.م. را خوانده دعوا قرار نداده، لذا به استناد ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن صدور حکم به ملغی‌ اثر بودن دادنامه فوق‌الذکر و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای آقای ع.ر. را صادر و اعلام می‌دارد.
رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه …  دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
 
 
رای دادگاه تجدید نظر (خوانده دعوای تخلیه)
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر.د. به‌ وکالت از آقای ع.ر. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان ع.م.، ع.ک. با وکالت خانم م.ح. نسبت به دادنامه شماره …  مورخه ۳۰/۷/۹۰ صادره از شعبه … دادگاه عمومی تهران که به‌ موجب آن دعوی اعتراض ثالث تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره … مورخه ۱۷/۷/۸۹ همان دادگاه مورد پذیرش واقع و حکم به الغاء دادنامه فوق‌الذکر صادر گردیده. دادگاه نظر به‌ اینکه مورد ادعای وکیل خواهان دعوی اصلی موضوع دادنامه مذکور، تخلیه عین مستأجره به‌ لحاظ انتقال منافع آن به غیر می‌باشد، که در چنین فرضی بدون تحصیل اذن موجر، تبصره۱ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه حسب مورد به مستأجر یا متصرف را اعلام داشته که صورتجلسه مورخه ۹/۱۲/۸۸ تحقیق و معاینه محلی، دلالت بر عدم تصرفات مستأجر آقای الف.الف. و تصرفات ثالث را داشته که به لحاظ حقوق مذکور، ضرورت داشته که دعوی به طرفیت متصرف یا متصرفین طرح گردد که در دعوی اصلی چنین اقدامی صورت نگرفته. لهذا بنا بر مراتب فوق و نظر به‌ اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به‌ عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ‌ یک از جهات قید شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته، لهذا مستنداً به ماده ۳۵۳ همان قانون، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را‌ تأیید و استوار می‌نماید.
رأی صادره قطعی می‌باشد.
مستشاران شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 
 
 
 
سایر آراء در خصوص خوانده دعوای تخلیه به دلیل انتقال به غیر :
 
 
 
چکیده رأی ۳ :

خوانده دعوای تخلیه به سبب انتقال منافع مورد اجاره به غیر باید مستأجر اولیه و انتقال گیرنده یا متصرف باشد در غیر این صورت دعوا قابلیت استماع نخواهد داشت.

 
 
 
چکیده رأی ۴ :
 

خوانده دعوای تخلیه عین مستأجره به علت انتقال به غیر، باید به تمام وراث انتقال دهنده و نیز منتقلٌ الیه (مستأجر دوم) باشد و الا دعوا قابل استماع نیست.

 
 
 
پژوهشگاه قوه قضائیه
 
 

مشاوره و قبول وکالت در دعاوی تخلیه تجاری در مقام خواهان یا خوانده

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

اطلاعات تماس جهت مشاوره حضوری و قبول وکالت

خوانده دعوای تخلیه

 
 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *