دو نوع خودکار و وعده دار بودن چک

عدم دلالت استفاده از دو نوع خودکار بر وعده دار بودن چک

رأی بدوی (استفاده از دو نوع خودکار و وعده دار بودن چک)

در خصوص اتهام آقای ج. دایر بر صدور چک بلامحل به شماره … با توجه به شکایت آقای م. و وکالت … از شاکی و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه… بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه… تهران؛با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ، اصل چک صادره به شماره مذکور به مبلغ … ریال که امضا صادرکننده چک با تاریخ سررسید و متنی آن تقدم و تأخر و با خودکار مختلف نوشته شده و از سوی دیگر مهر ش. در چک بیانگر صدور چک برابر مفاد ماده 13 قانون صدور چک بصورت وعده دار می باشد که وفق ماده مذکور وصف جزایی موضوع چک محرز نمیباشد و مستلزم طرح دعوی حقوقی می باشد لذا به استناد و اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم صادر و اعلام میدارد.
رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر میباشد. 
رئیس شعبه … دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدید نظر (استفاده از دو نوع خودکار و وعده دار بودن چک)

درخصوص اعتراض خانم الف به وکالت از م. نسبت به دادنامه شماره … مورخه …  صادره از شعبه …  دادگاه عمومی تهران که به موجب آن آقای ج. از اتهام صدور چک بلامحل تبرئه گردیده است
با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه دادرسی و رویت اصل چک و اینکه اولاً علیرغم استدلال دادگاه بدوی،متن چک با دو خودکار نوشته نشده و از ظاهراً آن چنین استنباطی نمیشود، مضافاً به اینکه نوشتن با دو خودکار هم دلیل بر وعده دار بودن چک نیست ثانیاً عدم وجود مهر ش. در چک نیز دلیل بر وعده دار بودن چک نمیتواند باشد.
لذا دادگاه با قبول اعتراض و احراز انتساب اتهام صدور چک بلامحل مستنداً به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 3 و بند ب ماده 7 قانون چک و اصلاحات آن با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای ج. را به یکسال حبس به اتهام صدور چک بلامحل محکوم می نماید.
رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از مهلت قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان – مستشار دادگاه 

چکیده (استفاده از دو نوع خودکار و وعده دار بودن چک)

اگر در متن چک از دو نوع خودکار استفاده شده باشد؛بصورتی که مثلاً تاریخ چک و متن آن به طور واضح از لحاظ جوهر خودکار متفاوت باشند،صرف این امر دال بر وعده دار بودن چک و انتفاء جنبۀ کیفری آن نمی شود.

پژوهشگاه قوه قضائیه

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

دو نوع خودکار و وعده دار بودن چک

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۴۷۷ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.