20 آوریل 2018 - 16:04

ورود ضرر به شاکی به عنوان شرط تحقق جرم جعل

رای بدوی
موضوع شکایت:ردیف دوم و سوم، جعل از طریق الحاق امضاء ذیل مبایعه نامه عادی مورخه…  و ردیف اول استفاده از سند مجعول
دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده، نظر به :
1-فقد دلیل کافی و محکمه پسند دال بر توجه اتهام
2-انکار شدید متهمین
3- عدم احراز عناصر متشکله بزه معنونه
در اجرای بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهمین صادر و اعلام می نماید.
چرا که دلیلی بر صوری بودن مبایعه نامه تنظیمی موصوف ارائه نشده است تا بتوان امضای ردیف های دوم وسوم که به عنوان گواه ذیل آن را امضاء نموده اند جعلی تلقی نمود .بعلاوه احد از نسخه های مبایعه نامه موصوف که شهود ذیل آن را هم امضاء نموده اند نزد خود شاکی می باشد که از ارائه آن خودداری نموده است . اگر امضای متهمین موصوف به عنوان گواه ذیل آن الحاق شده است چطور شهود ذیل نسخه مربوط به وی که نزد خودش می باشد را امضاء نموده اند. همچنین یکی از شرایط تحقق بزه جعل ورود ضرر به شاکی می باشد در حالی که در مانحن فیه ورود ضرر محرز نمی باشد چرا که خود شاکی راجع به ملک موصوف به متهم مزبور وکالتنامه هم داده است. لذا با توجه به مراتب فوق جعل منتقی است و  وقتی جعلی بودن سند موصوف منتفی باشد، به طریق اولی استفاده از سند مجعول هم مصداق ندارد.
رئیس شعبه… دادگاه عمومی جزایی تهران
 
 
 
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی … رد می گردد .
نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد. لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران و  مستشاران دادگاه
 
 

 

چکیده:

یکی از شرایط تحقق بزه جعل، ورود ضرر به شاکی میباشد و چنانچه ورود ضرر محرز نباشد، جرم جعل تحقق نمی یابد و به تبع آن استفاده از سند مجعول هم منتفی میگردد.

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

ورود ضرر به شاکی به عنوان شرط تحقق جرم جعل

امتیاز ۱ از ۵ – ۱ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۱۰۹ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.