20 سپتامبر 2018 - 21:09

شرط مطالبه وجه سفته‌ تضمینی

رأی بدوی (شرط مطالبه وجه سفته‌ تضمینی)

در خصوص دعوای شرکت ب. علیه شرکت ک. با وکالت … مبنی بر مطالبه … میلیون ریال وجه چهار فقره سفته به شماره‌های…  با احتساب خسارات قانونی بر این مبنا که خواهان در دادخواست خود بدون اشاره به ضمانتی بودن سفته‌ ها فقط مطالبه وجه آن را خواسته است درحالی‌ که مطابق دفاعیات وکیل محترم خوانده سفته‌ ها ضمانت حسن انجام کار قرارداد شماره … مورخه … بوده است و این امر مورد قبول مدیرعامل محترم شرکت خواهان قرار گرفته است بنابراین با ثبوت منشأ صدور سفته‌ های مستند دعوا ایرادات ذیل بر این دعوا وارد است:

نخست آنکه سفته‌ها در اجرای قرارداد و به‌عنوان پشتوانه تعهدات خوانده صادرشده ؛ قراردادی که به‌صراحت در ماده 7 آن شرط داوری پیش‌بینی‌شده و حتی داور در خصوص موضوع نظری برخلاف ادعای خواهان داده است؛ بنابراین باوجود شرط داوری دادگاه نمی‌تواند دعوا را استماع نماید.

دوم اینکه حتی اگر از مورد قبل بگذریم سفته‌های ضمانت؛ زمانی به دارنده حق وصول وجه آن را می‌دهد که فرآیند قانونی طی شود و در مورد این پرونده خواهان باید عدم انجام قرارداد و تعهدات قراردادی به نحو احسن را به هر دلیل اثبات می‌نمود درحالی‌که حتی اگر عدم اجرای به نحو احسن را موافق اصل و بی‌نیاز از اثبات بدانیم نظر داور منتخب طرفین غیر از این است پس خواهان در شرایط کنونی نمی‌تواند وجه سفته‌ ها را وصول کند و به‌ تبع دعوایی طرح نماید؛ در نتیجه دادگاه به استناد مواد 2 و 454 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می‌نماید.

این رأی حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است .
 رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

رأی دادگاه تجدید نظر (شرط مطالبه وجه سفته‌ تضمینی)

تجدیدنظرخواهی شرکت ک. به‌طرفیت شرکت ب. نسبت به دادنامه شماره … مورخ …  صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مبنی بر مطالبه مبلغ … میلیون ریال صادر و اعلام‌ شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد صدر ماده 353 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود.

رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 

 

چکیده (شرط مطالبه وجه سفته‌ تضمینی)

چنانچه جهت حسن انجام قرارداد ، به یکی از طرفین قرارداد سفته داده شود، متعهد‌له، زمانی حقِ وصول وجه سفته‌ها را خواهد داشت که عدم انجام تعهداتِ قراردادی را اثبات نماید.

 

 

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه
 
 
 

 

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

 
شرط مطالبه وجه سفته‌ تضمینی

 

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۷۸۷ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.