14 آوریل 2018 - 10:04

طلاق از طرف مرد

مبنای طلاق از طرف مرد و تشریفات آن : 

مبنا و مستند طلاق از طرف مرد، ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اصلاحی سال 81 و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 می باشد که بر مبنای شرع وضع گردیده است.

مطابق ماده 1133 قانون مدنی :مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید . به این منظور ، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم می دارد و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری ، اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد. پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری ، هر یک از زوجین طرف یک هفته از تاریخ ابلاغ ، یک نفر از اقارت متأهل خود را که حداقل سی سال سن داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد بعنون داور به دادگاه معرفی می کند . در صورتی که داوران نتوانند بین زن و شوهر ، سازش حاصل نمایند و نظر خود را مبنی بر عدم امکان زندگی مشترک بیان دارند ، مطابق ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 ، دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق از طرف مرد) خواهد نمود .

 

 

تکلیف امور مالی زن در طلاق از طرف مرد

دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج در طلاق از طرف مرد ، تکلیف جهیزیه ، مهریه و نفقه زوجه ، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین و در مورد نحوه حضانت و نگهداری فرزندان مشترک و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری آنها تصمیم مقتضی اتخاذ می کند .

همچنین دادگاه با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت فرزندان مشترک ، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین می کند . ثبت طـلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زن است و در صورت عدم توانائی پرداخت ، ثبت طـلاق انجام نمی گردد . البته در صورتیکه حقوق مالی زن ،  به موجب حکم دادگاه بصورت اقساط تعیین شده باشد ، امکان ثبت طلاق از طرف مرد بر اساس حکم دادگاه امکان پذیر می باشد . همچنین در صورتی که زن در خصوص ثبت طـلاق و یا اقساطی شدن حقوق مالی خود در دفترخانه رضایت دهد ، باز هم امکان ثبت طلاق از طرف مرد وجود دارد . 

در مواردی که زوجین بند الف از شرایط ضمن عقد در سند ازدواج خود را موسوم به شرط تنصیف دارائی امضاء نموده باشند ، لازم است  در طلاق از طرف مرد ، تا نصف دارائی موجود خود را که ایام زناشوئی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند . البته این در صورتی است که مرد نتواند در دادگاه ثابت کند که تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی بوده است که در این صورت حضور وکیل دادگستری در پرونده بسیار حائز اهمیت می باشد .

 

 

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش (حکم طلاق از طرف مرد)

مطابق قانون حمایت خانواده جدید (مصوب سال 1391) ، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش یا همان حکم طلاق از طرف مرد ، برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طـلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است . چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طـلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند ، گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است . هر گاه ، گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین باشد و به علت انقضاء مهلت ، از درجه اعتبار ساقط شود ، کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد .

 

 

قطعیت حکم طلاق از طرف مرد و تشریفات ثبت طلاق در دفترخانه طلاق

گواهی عدم امکان سازش (حکم طـلاق از طرف مـرد) ، پس از صدور از دادگاه بدوی ، در دو مرحله در دادگاههای عالی (تجدید نظر و دیوانعالی کشور) ، قابل اعتراض می باشد که هر یک از زوجین که حکم دادگاه بدوی را به نفع خود ندانند می توانند اعتراض کنند و مجدداً رسیدگی گردد . البته رسیدگی در دادگاه های عالی محدودیت بسیار بیشتری نسبت به دادگاه بدوی دارد و باید موجباتی فراهم باشد تا امکان نقض احتمالی یا اصلاح آن وجود داشته باشد . به همین دلیل دفاع در مرحله بدوی و در دادگاه خانواده بسیار حائز اهمیت است و توصیه می گردد فرصت طلائی دادگاه بدوی از دست نرود که در این زمینه می توانید از خدمات وکلای دادگستری بهره مند گردید .  

پس از صدور حکم قطعی گواهی عدم امکان سازش (حکم طلاق از طرف مرد) ، امکان اجرای صیغه طـلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه طـلاق امکان پذیر می باشد .

گواهی عدم امکان سازش یا همان حکم طـلاق از طرف مرد ، از نوع طلاق رجعی است که در آن امکان رجوع برای مرد در ایام عده وجود دارد . در طلاق رجعی ، صیغه طلاق مطابق احکام شرعی و مقررات مربوطه جاری و مراتب صورتجلسه می گردد ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است . مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد . در صورت تحقق رجوع ، صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود . صورتجلسه تکمیل شده به امضای سر دفتر ، زوجین یا وکلای آنها و شهود طلاق می رسد . در صورت درخواست زوجه ، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع به وی اعطاء می شود . در هر حال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع ، طلاق ثبت می گردد .

 

 

علاوه بر گواهی عدم امکان سازش (طلاق از طرف مرد) که منجر به انحلال رابطه زوجیت می گردد ، از دیگر مواردی که موجب انقطاع زوجیت می گردد ، فسخ نکاح از طرف مرد است که شراط خاص و ویژه ای دارد .

 

 

 

گزیده هائی از چکیده آراء قضائی در خصوص طـلاق از طرف مرد

 

1-تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در حکم طلاق از طرف مرد (گواهی عدم امکان سازش)

در هنگام رسیدگی به دعوای طـلاق، در صورت اختلاف زوجین درخصوص حقوق مالی زوجه، دادگاه باید ضمن گواهی عدم امکان سازش و بدون نیاز به ارایه دادخواست و طرح دعوا، تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند.

 

 

2-تکلیف نفقه معوقه در طـلاق از طرف مـرد (گواهی عدم امکان سازش)

دادگاه باید در گواهی عدم امکان سازش، تکلیف نفقه جاریه و ایام عده را مشخص کند و این موضوع، شامل نفقه معوقه نمی‌شود. 

 

3-تنصیف دارایی زوج بعد از طــلاق از طرف مـرد

در صورتی که زوجه تقاضای اجرت المثل کارهای انجام شده در زمان زوجیت را داشته باشد، وی مستحق دریافت تا نصف اموال بدست آمده زوج در زمان زندگی مشترک نخواهد بود. 

 

4-ضرورت تعیین حقوق مالی زوجه در حکم طلاق از طـرف مرد

در صورتی که زوج خواهان طلاق باشد، طلاق منوط به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه و نفقه و تنصیف دارایی یا اجرت‌المثل و یا نحله حسب مورد می‌باشد و دادگاه رسیدگی‌کننده ملزم است در صورت مطالبه زوجه، حقوق مالی که به زوجه تعلق می‌گیرد را دقیقاً مشخص و مورد حکم قرار دهد بنابراین منوط نمودن اجرای صیغه طلاق به تأدیه کلیه حق وحقوق مالی، بدون تعیین و مشخص نمودن حقوق مذکور صحیح نیست.

مستندات : تبصره‌های 3 و 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71  

 

5-اثر توهین به همسر بر تعلق اجرت‌المثل و نحله در حکم طلاق از طرف مرد

محکومیت قطعی زوجه به دلیل توهین، تخریب و تهدید به مرگ زوج، از مصادیق تخلف از وظایف همسری به شمار می‌آید و موجب عدم تعلق اجرت‌ المثل و نحله به زوجه می‌شود.

 

پژوهشگاه قوه قضائیه

 

سایر دعاوی خانوادگی 

 

طـلاق به درخواست زوجه

طـلاق تـوافقی

حضانت فرزندان مشترک

ملاقات با فرزند مشترک

تمکین

نفقه

اسـترداد جـهیزیه

 

 

 قبول وکالت در زمینه طلاق از طرف مرد

مشاوره حقوقی حضوری با تعیین وقت قبلی

 

نمونه آراء دادگاه خانواده

 

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی

امکان پذیر می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

طلاق از طرف مرد

 

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۷۴۳ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.