قرارداد کار

نمونه دعاوی ناشی از نوع قرارداد کار و

مرجع صلاحیت دار رسیدگی به دعاوی کار

 

 

۱-مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد کار

 

چکیده:

رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد کار، بدواً در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بوده و مستقیماً قابل طرح در دیوان نمی‎باشند.

 

 

 

رای بدوی دیوان عدالت اداری
درخصوص شکایت مذکور [الزام به پرداخت حقوق و مزایای قانونی، ما‎به‎التفاوت حقوق، مرخصی استفاده نشده، عیدی و پاداش بن کارگری و سنوات خدمت] نظر به این‎که وفق بند ۳ قرارداد انجام کار معین، شاکی حق هیچ‎ گونه مطالبه‎ای به جز آن‎ چه که در این قرارداد ذکر شده را ندارد، و حق هر گونه اعتراض را در پایان مهلت قرارداد از خود ساقط نموده است و با عنایت به این‎ که حق شاکی، مبلغی به ازاء هر ساعت تدریس بوده که در حق وی پرداخت شده است، لذا با وصف شرط مرقوم مطالبه حقوق مندرج در خواسته موجه نبوده و مستندا به مواد ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎دارد.
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می‎باشد.
رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری
 
 
 
 
 
رای دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری
نظر به اوراق پرونده و ملاحظه قرارداد فی‎مابین شاکی و اداره مشتکی‎ عنه [اداره کل آموزش و پرورش فنی حرفه‎ای استان …] از آن‎ جایی‎که مفاد قرارداد فی مابین شاکی و اداره مشتکی ‎عنه دلالت به آن دارد که روابط  استخدامی آنان تابع قانون استخدام کشوری و از جمله قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده ۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده است و روابط کارگر و کارفرما بر آنان حکمفرما بوده است، بنابراین رسیدگی به شکایت ، قابل استماع در دیوان عدالت اداری نمی‎باشد و شاکی می‎تواند به هیأت‎های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع قانون کار برای احقاق حق احتمالی خود مراجعه نماید. لهذا ضمن نقض دادنامه معترض‎به، قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎دارد.
رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه … تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

 

 

 

 

۲-تشخیص دائم بودن قرارداد کار

چکیده:

قرارداد کار با توجه به ماهیت دائمی کار، ۳ سال اشتغال و ادامه کار بعد از اتمام قرارداد، دائم تلقی می‏گردد.

 

 

 

رای دیوان عدالت اداری
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌ عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده با توجه به اینکه ماهیت کارِ کارگرِ شاکی، دائمی بوده و شاکی با انعقاد قرارداد و اشتغال به کار ۳ سال و متعاقب آن بدون قرارداد اشتغال به کار داشته، بر این اساس ماهیت و طبیعت قرارداد وی و رابطه قراردادی ، وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار دائمی تلقی شده، بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض‌ عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‏ شود.
رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 
 
 
 

۳-بار اثبات نوع قرارداد کار

 

چکیده:

اثبات نوع قرارداد کار از حیث تمام وقت و پاره وقت، پرداخت مطالبات و ترک کار کارگر به عهده کارفرما می‌باشد. 

 

 

 

رای دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی … به خواسته اعتراض به رأی شماره … هیأت حل اختلاف کار، نظر به اینکه مشتکی‌ عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی ‏اعتباری و تزلزل رأی معترض‌ عنه را فراهم می‏ نماید ارائه و ابراز ننموده است، ایراد وی مبتنی به قانون نمی‏باشد زیرا اثبات نوع رابطه کارگری و کارفرمایی از حیث تمام وقت و پاره ‏وقت، پرداخت مطالبات قانونی و همچنین ترک کار کارگر به عهده کارفرماست. در حالی که در این مرحله از رسیدگی دلیلی ارائه نشده و ارائه تسویه حساب کلی بدون احصای ریز مطالبات کارگر غیر واقعی بوده و فاقد ارزش قانونی است. لذا دیوان به استناد مواد ۲، ۳، ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۱۴ آیین نامه اجرای ماده ۱۶۴ همان قانون حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض‌ عنه را صادر و اعلام می‌کند.
این رأی برابر مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
 رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

 

 

 

 

 

 

 

۴-تمدید قرارداد کار

 

چکیده:

قرارداد کار موقت با تمدید و تکرار به قرارداد کار دائمی تبدیل نمی‌شود.

 

 

 

رای دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکیه به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره … مورخ … هیأت حل اختلاف کار، نظر به اینکه اداره مشتکی‌ عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی ‏اعتباری و تزلزل رأی معترض‌ عنه را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده است، ایراد وی مبتنی بر قانون نم ی‏باشد؛ زیرا تمدید و تکرار قرارداد، موجب دائمی شدن آن نمی ‏شود و از طرفی شاکیه در خصوص اشتغال به کار بیش از آنچه که هیأت در سال ۹۱ احراز کرده دلیلی ارائه نکرده است. بنابراین اعتراض غیر موجه است و رسیدگی هیأت نیز مطابق مقررات بوده، لذا دیوان به استناد مواد ۲، ۳، ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض‌ عنه را صادر و اعلام می‏کند.
این رأی برابر مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 

 

 

 

۵-اماره دائمی بودن قرارداد کار

 

 

چکیده:

در مورد کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه‌ مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد کار ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

 

 

 

رای دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب ۶۹ ، قرارداد کار دائمی تلقی می‌شود و چنانچه قرارداد کار دائمی باشد، بر اساس ماده ۲۷ قانون مذکور، در صورتی‌ که کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه انضباطی کارگاه را پس از مذکرات نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار و در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، با نظر مثبت انجمن صنفی با پرداخت مطالبات و حقوق معوقه نسبت به هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی، قرارداد کار را فسخ نماید و از آنجایی‌ که ماهیت کار شاکی مستمر بوده و در قرارداد کار ذکر مدت نشده، رأی هیات حل اختلاف کار از حیث انطباق با تبصره ۲ ماده ۷ و ۲۷ قانون کار مخدوش است. لذا بنا به جهات فوق با پذیرش تقاضای اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره … شعبه … دیوان ، حکم به رسیدگی مجدد در هیأت هم عرض با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی صادر و اعلام می‌گردد.
رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه … تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه 
 
 
 
 
 
 

۶-اصل دائمی بودن قرارداد کار

 

 

چکیده:

چنانچه مابین کارگر و کارفرما قرارداد کار منعقد نشده باشد، وی کارگر دائمی تلقی می‌گردد و قرارداد کار او دائمی است.

 

 

 

رای دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون، کار و امور اجتماعی شهریار به خواسته اعتراض به رأی شماره … مورخ … بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی از سال ۸۳ نزد کارفرما کار نموده است و بدون دلیل اخراج گردیده و حقوق و مزایای قانونی وی پرداخت نگردیده است. با عنایت به لایحه طرف شکایت و اینکه برگ تسویه حساب ، کلی بوده و مبالغ آن به تفکیک وفق مقررات قانون کار تنظیم نگردیده و مضافاً اینکه پرداخت حق بیمه تکلیف کارفرما بوده و توافق ، اثری در این امر نداشته و مضافاً اینکه شاکی با کارفرما فاقد قرارداد بوده و کارگر دائمی تلقی می‌گردد و اخراج وی فاقد محمل قانونی است، دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد ۲، ۳، ۳۴، ۳۷، ۵۸، ۱۴۸ و ۱۶۵ از قانون کار،  حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌ عنه و ارجاع امر به هیأت هم‌ عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند.
این رأی برابر مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
مستشاران شعبه … دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

۷-عدم ذکر مدت در قرارداد

 

چکیده:

چنانچه در قرارداد کار ، مدتی برای انقضای قرارداد ذکر نشده باشد، قرارداد کار دائمی تلقی می‌شود.

 

 

 

رای بدوی دیوان عدالت اداری
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به این‌که در رأی معترض‌ عنه، حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، با توجه به مفاد دادنامه‌های صادره از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر کرج، مبنی بر سوء استفاده کارفرما از اوراق سفید امضا، چنانچه در قرارداد کار مدتی برای انقضای قرارداد ذکر نشده باشد، قرارداد کار وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار دائمی است. فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض، رأی معترض‌ عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم‌ عرض ارجاع می‌گردد.
رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
 رئیس شعبه …  دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 
 
 
 

۸-ملاک قرارداد کار موقت

 

چکیده:

چنانچه در قرارداد کار موقت ، اراده طرفین به مقطع زمانی معینی محدود شود، تکرار قرارداد و گذشت زمان موجب دائمی شدن قرارداد نمی‌شود، هر چند کار ماهیت مستمر داشته باشد.

 

 

 

رای بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اراک به خواسته اعتراض به رأی شماره … مورخ … هیأت حل اختلاف کار؛ نظر به این‌که اداره مشتکی‌ عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی‌ اعتباری و تزلزل رأی معترض‌ عنه را فراهم نماید، ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی‌باشد. زیرا رسیدگی هیأت بر اساس ذیل تبصره ۲ ماده ۷ از قانون کار و رأی وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۶/۵/۷۸ و رأی شماره ۴۱۰ مورخ ۱۴/۱۰/۸۲ و ۱۷۹ مورخ ۱۲/۸/۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نوع کار ماهیت مستمر دارد، اما به صورت موقت با کارگر قرارداد منعقد شده و تکرار قرارداد و گذشت زمان و اشتغال چند سال کارگر موجب دائمی‌ شدن قرارداد نخواهد شد. ضمناً اراده طرفین در قرارداد مذکور به مقطع زمانی معین محدود شده است، لذا دیوان به استناد مواد ۲، ۳ و ۳۴ و بند «د» ماده ۲۱ همان قانون، حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض‌ عنه را صادر و اعلام می‌کند.
این رأی برابر مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
 رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 
 
 

پژوهشگاه قوه قضائیه

 

 

قوانین مرتبط با کار

 

نشانی و شماره تلفن های ادارات کار استان تهران

 

مشاوره و قبول وکالت در دعاوی کارگر و کارفرمائی

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

اطلاعات تماس جهت مشاوره حضوری و قبول وکالت

 

قرارداد کار

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *