خواهان در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر

خواهان در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر

رای بدوی

در‌خصوص دادخواست خواهان‌ها آقایان ع.ب. و الف.ت. و… با وکالت آقای م.ح. به‌طرفیت خواندگان خانم ه. و آقایان ن. و ه. شهرت هر دو ش. و خانم ه.الف. و آقای س.م. و آقای ح.م. به‌خواسته الزام خواندگان به‌ حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند سرقفلی و حق کسب و پیشه سه دانگ مربوط به دو باب مغازه و رستوران و کلیه خسارات قانونی و دادخواست خواهان‌ها خانم‌ها ه.الف. و ه.ش. و آقایان ن. و ه. شهرت هر دو ش. به‌طرفیت خواندگان آقایان ع.ب. و الف.ت. و… به‌خواسته دادخواست تقابل مربوط به پرونده کلاسه ۸۴/۷۲ شعبه ۳۱ به‌خواسته تخلیه به‌علت انتقال به‌غیر بدون مجوز قانونی و کلیه خسارات قانونی، نظر به اینکه در‌خصوص دادخواست تخلیه به‌جهت انتقال به‌غیر دادگاه طی دادنامه شماره ۸۷۰۰۱۰۲۹-۲۸/۱۰/۸۷ آن را پذیرش و حکم تخلیه عین مستأجر و پرداخت حق کسب و پیشه به‌میزان ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ ریال از ناحیه خواهان‌ها تقابل صادر شد که مورد اعتراض خواهان تنظیم سند واقع شد لکن شعبه محترم تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۸۹۰۰۰۳۵۰-۳۰/۵/۸۹ آن را تأیید نمود لکن تاکنون از ناحیه خواهان‌های تقابل مبلغ حق کسب و پیشه تعرفه نشده و مهلت مقرر قانونی منقضی شده و حتی شخص خانم ه.الف. صرف‌نظر از وضعیت مالکیت وی که خودش در اظهارات جلسه دادرسی اعلام نمود فرزندان مالکیت رقبه موصوف را به او دادند در باب حق کسب و پیشه به‌صراحت به عدم پرداخت آن اذعان داشت و برابر استعلام مورخ ۱۷/۱/۸۴ از مرکز ثبتی که واحد ثبتی طی پاسخ شماره ۴۴۰۴-۲۰/۱۲/۸۴ آقای م.ش. مورث خواندگان تنظیم سند اعلام و اینکه عین مستأجره از پلاک ثبتی ۲۰۷۴ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی بخش دو تهران قرارداد اجاره رسمی شماره ۸۰۱۸۹-۳/۳/۵۶ دفترخانه ۲۵۲ تهران منعقده فی‌مابین م.ش. (مورث خواهان‌های تخلیه) به‌عنوان مـوجـر و ح. و ع.الف. به‌عنـوان مستأجـر صلح‌نـامـه ۸۷۷۴۱-۲۶/۲/۵۸ دفترخانه ۲۵۲ تهـران فـی‌مابین آقایان ح. و الف. و س.م و… قرارداد عادی ۱/۱۱/۷۱ منعقد فی‌مابین آقای س.م. و خواهان‌های تنظیم سند ( ردیف اول لغایت چهارم )که طی آن آقای س.م سه دانگ منافع عین مستأجره را به خواندگان مزبور واگذار نموده است که خواهان‌های تنظیم سند به انتقال سه دانگ منافع عین مستأجره اقرار نمودند و با توجه به حکم تخلیه و عدم واریزی مبلغ حق کسب و پیشه تعیین‌شده توسط هیأت کارشناسان در فرجه قانونی (سه ماهه و شش ماهه) و کان‌لم‌یکن تلقی شدن رأی تخلیه و اکنون موضوع تنظیم سند اجاره مطرح که در دادنامه فوق‌الاشاره مفتوح باقی‌مانده بود که وکیل خواهان‌ها تنظیم سند رسمی در لایحه ثبتی شماره تقدیمی و اظهارات جلسه دادرسی به اینکه موکلینش به مدت ۲۳ سال بر رقبه موصوف ساکن و در‌خصوص همین مال‌الاجاره در سال ۸۱ تعدیل اجاره‌بها انجام شده لذا دادگاه با توجه به‌شرح فوق که مربوط به سه دانگ پلاک موصوف می‌باشد و سه دانگ در مالکیت خواندگان تنظیم سند نمی‌باشد اکنون برابر ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصـوب ۱۳۵۶ حکم به تجویز انتقال منافع سه دانگ مشاع از شش دانگ مورد اجاره رسمی آقای س.م. از مورد اجاره موصوف و تنظیم سند رسمی انتقال منافع به‌نام خواهان‌های تنظیم سند در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا قائم مقام آن با اجاره بهای تعدیل‌شده استنادی ابرازی وکیل خواهان تنظیـم سنـد صـادر و همچنیـن خوانـدگان بالمناصفـه به‌پرداخـت مبلغ ۶۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه صادر می‌نماید. رأی صادره نسبت به خواندگان آقایان س. و ح. شهرت هر دو م. غیابی و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل واخواهی در این محکمه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به سایرین حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنـظرخواهی ه.الف. به‌طرفیت ۱ ـ ع.ب. ۲ ـ الف.ت. و… با وکالت ه.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۹۱ مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ناظر به‌صدور حکم بر تجویز انتقال منافع و نیـز تنظیـم سند رسمـی اجـاره به سه دانگ از سر قفلی و حق کسب و پیشه دو باب مغازه و یک‌باب زیرزمین (که ظاهراً به صورت رستوران می‌باشد) از پلاک ثبتی ۲۰۷۴/۶۹۳۳ بخش ۲ تهران به‌نام تجدیدنظرخواندگان با اجاره تعدیل شده دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و صرف‌نظر از صدور دادنامه شماره ۳۵۰ مورخ ۳۰/۵/۸۹ این شعبه راجع‌به تخلیه به‌لحاظ انتقال به‌غیر با عنایت به اینکه وکیل تجدیدنظرخواندگان (خواهان‌های بدوی) در جلسه دادرسی مورخ ۱۵/۸/۹۱ اظهار داشته که منظور موکلین از خواسته بدوی و طرح دعوی، تجویز انتقال منافع به‌غیر می‌باشد و با لحاظ اینکه قانون‌گذار به‌موجب ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، موضوع تجویز انتقال منافع به‌غیر را در جایی پایه‌گذاری نموده که مستأجر حق انتقال مورد اجاره به‌غیر را ندارد و موجر نه با انتقال موافقت می‌کند و نه حق کسب و پیشه وی را می‌پردازد که در این‌صورت مستأجر با طرح دعوی تجویز انتقال منافع به‌غیر، درخواست اذن از دادگاه برای انتقال منافع مورد اجاره به‌غیر می‌کند و دادگاه با احراز شرایط قانونی حکم مقتضی را صادر می‌کند و طبیعتاً وفق نظریه شماره ۵۰۵۲/۷ مورخ ۴/۶/۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه « فلسفه این قسمت از مقررات قانونی اذن دادگاه به مستأجر است نه محکومیت وی» و چون در مانحن فیه مستأجر رسمی (ح.م.) تقاضای تجویز انتقال نکرده است بلکه منتقل‌الیهم با استناد به سند عادی مورخ ۱/۱۱/۷۱ تقاضای تجویز انتقال منافع و نیز تنظیم سند را نموده‌اند و این امر در ماده ۱۹ قانون مزبور فاقد محمل قانونی است بنابراین دعوی خواهان‌های بدوی به کیفیت مطروح غیرقابل استماع تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه قرار رد دعوی خواهان‌های بدوی را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

چکیده:

دعوای تجویز انتقال منافع مورد اجاره به‌غیر، صرفاً از سوی مستأجر علیه موجر مسموع است و منتقل‌الیه به‌استناد سند عادی نمی‌تواند تجویز انتقال منافع به خود را درخواست کند.