اصلاح مندرجات چک

اصلاح مندرجات چک و عدم ارتباط آن با وعده دار بودن چک

 

چکیده:

صرف اصلاح تاریخ و مبلغ وجه چک ، دلیل بر وعده‌دار بودن چک نیست.

 

رای بدوی در خصوص اصلاح مندرجات چک و کیفری بودن چک
 
با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه … تهران در خصوص اعلام شکایت ع. فرزند ک. علیه ع.م. فرزند  الف. دائر بر صدور چک بلامحل به شماره … مورخ … بانک …  به مبلغ 92 میلیون ریال ، درخواست اقدام مناسب می‌نماید با تعیین وقت رسیدگی طرفین پرونده علی‌رغم ابلاغ اخطاریه حضور ندارند و لایحه ارسال نشده این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده ، بزه را محرز دانسته و به استناد ماده 7 قانون چک وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید.
رأی صادره غیابی بوده ظرف ده روز پس از ابلاغ ، قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.
 رئیس شعبه … دادگاه عمومی جزایی تهران
 
 
 
رای دادگاه تجدید نظر در خصوص اصلاح مندرجات چک و کیفری بودن چک
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. به وکالت از آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره … شعبه … دادگاه عمومی تهران در مقام واخواهی دادنامه … و محکومیت وی به تحمل یک سال حبس و 2 سال محرومیت از تحصیل دسته چک به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و فقدان پیشینه کیفری و شرایط خاص وی و اعمال ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبدیل یک سال حبس وی به سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس مذکور و توجهاً به اینکه چک مختلف‌فیه حامل بوده و صرف اصلاح تاریخ و مبلغ دلیل بر وعده‌دار بودن نبوده و ممکن است مکرراً به اشخاص مختلف منتقل و اصدار یابد و توجهاً به مستندات دادنامه بدوی و اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده و دادنامه معترض‌عنه صحیحاً و مطابق مقررات اصدار یافته و مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن تأیید، حکم به رد اعتراض تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد.
رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه …  دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
 
 
پژوهشگاه قوه قضائیه
 
 

حقوق چک

وکیل چک

نمونه آراء چک کیفری

مشاوره و قبول وکالت در چک

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 
اصلاح مندرجات چک