نمونه رأی حقوقی

الزام به تحویل مبیع غیر منقول

رای بدوی (الزام به تحویل مبیع غیر منقول)

در خصوص دادخواست آقای ف.ص. به طرفیت آقایان ع.س. و م.س. مبنی بر تحویل مبیع موضوع قرارداد پیوست شده مورخه ۲۷/۴/۸۹ که عبارت از یک باب آپارتمان طبقه سوم از پلاک ثبتی … بخش ۱۰ تهران است مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال توام با خسارت دادرسی ؛ با توجه به قرارداد اشاره شده و اصل صحت و لزوم قراردادها و اینکه تحویل مبیع از توابع قانونی و عرفی معاملات محسوب می‌گردد و خواندگان دفاع مؤثری در قبال خواسته به عمل نیاورده‌اند به استناد مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن محکومیت به پرداخت مبلغ ۴۳۴۰۰۰ ریال خسارت دادرسی به تحویل مبیع در حق خواهان محکوم می‌نماید.
رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر (الزام به تحویل مبیع غیر منقول)

تجدیدنظرخواهی س. به طرفیت آقای ف.ص. از دادنامه شماره … مورخ ۲۸/۳/۹۱ شعبه … دادگاه عمومی تهران که به موجب آن نامبرده به ایفاء تعهد در تحویل مبیع موضوع مبایعه‌ نامه عادی مورخ ۷/۹/۸۸ محکوم گردیده است وارد است چرا که  از عطف به محتویات پرونده نظر به اینکه دعوی مطروحه فرع بر اثبات مالکیت و تنظیم سند رسمی می‌باشد و در پرونده مانحن‌فیه دلیلی بر مالکیت خواندگان نیز ملاحظه نمی‌شود لذا دعوی مطروحه مطابق با قانون طرح نشده است با مستفاد ماده ۲ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان اصلی را صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 
چکیده (الزام به تحویل مبیع غیر منقول):

دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، قبل از تنظیم سند رسمی به نام خواهان و بدون تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع ندارد.

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

الزام به تحویل مبیع غیر منقول

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *