20 آوریل 2018 - 13:04

انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی

نمونه رأی حقوقی

رای بدوی در خصوص انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی

در خصوص‌ دعوی ‌ع… با وکالت…و س… به ‌طرفیت‌: 1- ح… 2- … 3-… 4- … 5-… 6- … 7- …،8- … 9- … و … 10-… 11- …12-…13-…14-…
به‌ خواسته : صدور حکم‌ به‌ تنفیذ سند صلح نامه‌ اجاره‌ و حق‌ کسب‌ و پیشه‌ موضوع‌ سند اجاره‌ شماره‌ … و سند صلح‌ شماره‌ … مورخ‌ 11/7/60 دفترخانه‌ … اسناد رسمی‌ تهران‌ در خصوص‌ سه‌ دانگ‌ یک‌ باب‌ واحد تجاری‌ احداثی‌ در جزء پلاک‌ ثبتی‌ … بخش‌ 3 تهران‌
نظر به‌ اینکه‌ وکلای‌ خواهان‌ در‌ متن‌ دادخواست‌ تقدیمی‌ با استناد به‌ اسناد مذکور ادعا نموده‌اند که‌ خوانده‌ ردیف‌ اول‌ دارای‌ حق‌ کسب‌ و پیشه‌ و سرقفلی‌ در سه‌ دانگ‌ واحد تجاری موصوف ‌حقوق‌ خود را به‌ موجب‌ سند عادی‌ به‌ مورث‌ خواندگان‌ ردیف‌ دوم‌ تا نهم‌ تحت‌ عنوان‌ مصالحه ‌واگذار نموده‌ که‌ متعاقباً مورث‌ خواندگان موصوف‌ به‌ خواندگان‌ دهم‌ و یازدهم‌ منتقل‌ نموده‌ و نامبردگان‌ نیز به‌ خواندگان‌ دوازده‌ تا چهاردهم‌ منتقل نموده‌ که‌ خواندگان‌ اخیرالذکر علاوه‌ بر مالکیت‌ به‌ عین‌، مالک‌ منفعت‌ ملک‌ موصوف‌ می‌شوند که‌ مالکیت‌ عین‌ و منافع‌ با سند خواهان‌ انتقال‌ می‌یابد. در نهایت‌ تنفیذ صلح نامه‌ عادی‌ مورد خواسته‌ وکلای‌ خواهان‌ می باشد.
وکیل‌ خوانده‌ ردیف‌ اول‌ در مقام‌ دفاع‌ با استناد به‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 19 قانون‌ روابط‌ موجر و مستأجر و مواد 46 و 47  قانون‌ ثبت ‌اسناد و املاک‌ و دادنامه‌ صادره‌ از شعبه‌ 17 دادگاه‌ عمومی‌ تهران‌ خواسته‌ خواهان‌ را مغایر با مقررات‌ دانسته‌.
دادگاه‌ با ملاحظه‌ اظهارات‌ وکلای‌ طرفین‌،اظهارات‌ وکیل‌ خوانده‌ را صحیح‌ و موافق‌ با عمومات‌ قانونی خصوصاً بند 2 ماده‌ 47‌ قانون‌ ثبت‌، می‌داند و اعتبار و رسمیت‌ دادن‌ به‌ سند عادی‌ صلح نامه‌ تحت‌ عنوان‌ تنفیذ،نقض‌ غرض‌ قانون‌گذار و مغایر با بند 2 ماده‌ مذکور می باشد.
علی هذا دعوی‌ خواهان‌ را غیر وارد تشخیص‌ مستنداً به‌ ماده‌ 197 قانون‌ آیین دادرسی مدنی حکم ‌بر بطلان‌ دعوی‌ خواهان‌ صادر می نماید.
رأی‌ صادره‌ حضوری‌ ظرف‌ بیست‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ قابل‌تجدیدنظر در محاکم‌ تجدیدنظر استان‌ تهران‌ می باشد.
 قاضی‌ مأمور در شعبه‌ … دادگاه‌ حقوقی‌ تهران

رای دادگاه تجدید نظر در خصوص انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی

بابت تجدیدنظرخواهی آقایان… و … به وکالت از… نسبت به دادنامه شماره … ـ 15/12/90 صادره از شعبه 42 دادگاه حقوقی تهران،
اولاً؛ بابت تجدیدنظر خواهی آقای… به شرح مارالذکر چون آقای وکیل مزبور علی رغم تکلیف مندرج در تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم،رقم حق الوکاله را در وکالتنامه تنظیمی قید نکرده و وفق نظریه شماره 1260/7 ـ 5/11/75 اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نیست، لذا وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی وکیل فوق را صادر و بابت تجدیدنظرخواهی وکیل دیگر تجدیدنظر خواه… از دادنامه فوق که طیّ آن دعوی تجدیدنظر خواه علیه تجدیدنظر خواندگان به خواسته صدور حکم بر تنفیذ سند صلح نامه اجاره و حق کسب و پیشه موضوع سند اجاره شماره … و سند صلح شماره … ـ 11/7/60 دفترخانه اسناد رسمی شماره … تهران بابت 3 دانگ یک باب واحد تجاری احداثی در جزء پلاک  ثبتی … بخش 3 تهران منتهی به صدور حکم بطلان دعوی شده است،نظر به این که اعتراضات موجّه نبوده و دادنامه صادره با استناد به تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر و مواد 46 و 47 قانون ثبت از جهت لزوم تنظیم صلح نامه به صورت رسمی رأی اصدار یافته و مطالب مندرج در لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل فوق ناظر به ایراد و انکار احد از تجدیدنظرخواندگان و -تقاضای ارجاع مراتب به کارشناسی با لحاظ مستندات مذکور در دادنامه تجدیدنظرخواسته مؤثر در مقام نبوده و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق ندارد، النّهایه نظر به اینکه ذینفع می توانسته اجرا و انجام مراتب مندرج در مستند دعوی بدوی را با لحاظ ماده 10 قانون مدنی مطرح نماید که بدان نحو اقامه دعوی نگردیده است، لذا وفق صدر ماده 358 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه بدوی قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه راصادر نماید. قرارصادره قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران –  مستشاردادگاه 
 
چکیده رأی :(انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی)

انتقال سرقفلی با صلح نامه رسمی به عمل می آید و به  سند عادی در دادگاه ترتیب اثر داده نمی شود.

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی
امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۶۶۹ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.