28 سپتامبر 2018 - 15:09

تأیید بیع

نمونه رأی حقوقی

نمونه رأی تأیید بیع

چکیده رأی تأیید بیع :

1دعوی تأیید بیع به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به همراه دعوی الزام به تنظیم سندرسمی طرح شود.

2-  چنانچه ملک رسماً به نام خوانده نباشد نیز دعوی تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مسموع نخواهد بود.

 

 

حکم بدوی (تأیید بیع) :

در خصوص دادخواست … به طرفیت … و مؤسسه مالی و اعتباری …  به خواسته 1-اعلام وقوع بیع مورخ… با موضوع مبیع یک واحد آپارتمان واقع در طبقه اول پلاک ثبتی … 2- الزام خواندگان به تحویل مبیع 3- محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وجه التزام روزانه … ریال مقرر در مبایعه‌نامه ناشی از عدم تحویل مبیع از مورخ … با احتساب خسارات دادرسی …
در اثنای رسیدگی آقای …. ضمن قبول وکالت از شخص خوانده ردیف اول با اعلام وکالت وارد جریان دادرسی گردید و به شرح اظهارات مندرج در لایحه تقدیمی دفاعی و اظهارات منعکسه در صورتجلسه دادرسی به دفاع ازحقوق موکل پرداخته است دادگاه از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده استنادی که خلاصه آن استخراج شده است و ضمیمه پرونده گردید و با امعان نظر در اظهارات و دفاعیات اصحاب و وکلای متداعیین و مداقه در محتویات و مستندات استنادی و اشعاری و بررسی محتویات پرونده استنادی آنچه که احراز و استنباط می‌نماید :
ملک و واحد آپارتمان متنازعٌ‌فیه در قبال طلب خواهان از شخص همسر خانم س. و به شخص معلوم و معین واگذار شده است و کل ثمن حسب اقرار فروشنده (‌س.)‌ پرداخت شده است و لذا وقوع عقد بیع موضوع مبایعه‌نامه شماره … مورخ … تأیید می‌گردد و اظهارات و دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول غیر مؤثر و غیر موجه درمقام دفاع تشخیص و مردود اعلام می‌گردد .
ثانیاً در خصوص قسمت دوم خواسته یعنی تحویل مبیع توجهاً به مراتب فوق مستنداً به مواد 10 و 183 و 338 و ما بعد ازقانون مدنی و مواد 362 و 367 قانون فوق با مدنظر قرار دادن پاسخ استعلام واصله از واحد ثبت اسناد و املاک حکم به الزام خواندگان به تحویل مبیع در حق خواهان صادر می‌نماید
ولیکن در خصوص خوانده ردیف آخر مؤسسه ق. صرف‌نظر از اینکه ملک[در] قید رهن آن مؤسسه است دعوی متوجه مشارٌالیه نیست ولیکن می‌بایست حفظ حقوق مرتهن با رعایت ماده 771 و ما بعد از قانون مدنی رعایت و لحاظ شود و النهایه دعوی متوجه آن مؤسسه نیست و مستنداً به به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرمی‌نماید
النهایه در خصوص قسمت سوم خواسته یعنی مطالبه خسارات تأخیر در تحویل وجه التزام روزانه مبلغ … ریال از تاریخ … با پذیرش دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول در این خصوص، علی‌الخصوص اینکه صرف‌نظر از قید تاریخ تحویل خواهان دلیل و مدرکی که حکایت از مطالبه و خواستار تحویل مبیع از قبیل ارسال اظهارنامه به دادگاه ارائه نکرده است لذا دراین خصوص مستحق مطالبه خسارات مزبور و وجه التزام نیست و مستنداً به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌ حقی خواهان در این خصوص صادر می‌نماید.
النهایه مستنداً به مواد 515 و 519 قانون اخیرالذکر خوانده را به پرداخت مبلغ … ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر می‌نماید.
رأی صادره در خصوص م. و م.و ص.غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر در خصوص مشارٌالیهم و دیگر خواندگان به لحاظ حضوری بودن در رابطه مشارٌالیهم قابل اعتراض در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
 
 
 

 

 

 
 
 
حکم دادگاه تجدید نظر (تأیید بیع) :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … به طرفیت م.ر. و تجدیدنظرخواهی … با وکالت … به طرفیت آقای … نسبت به دادنامه شماره … شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که ضمن تأیید بیع موضوع مبایعه‌نامه شماره … مورخ … حکم بر محکومیت خواندگان به تحویل مبیع و خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده آقای … صادر گردیده است نظر به اینکه :
اولاً دعوی تحویل مبیع موکول به احراز مالکیت رسمی خواهان می‌باشد و تاکنون سند رسمی ملک مورد خواسته بنام خواهان نخستین آقای … تنظیم نشده است
و همچنین دعوی تأیید بیع به تنهایی قابلیت استماع ندارد و می‌بایستی به همراه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی طرح شود تا قابلیت استماع داشته باشد
لذا بنا به مراتب فوق و قطع نظر از وقوع یا عدم وقوع عقد بیع و مستنداً به مواد 358 و 359 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در موارد فوق ،قرار عدم استماع دعاوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد.
همچنین در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …با وکالت … به طرفیت خانم… نسبت به دادنامه مارالذکر در آن قسمت که حکم بر بی‌حقی خواهان به خواسته مطالبه خسارت وجه التزام ناشی از عدم تحویل به موقع مبیع صادر گردیده است نظر به اینکه دعوی مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر تحویل با حکم مبیع و قطعیت یافتن و احراز خواسته خواهان مبنی بر تحویل مبیع قابلیت استماع دارد و به شرح قسمت اول این دادنامه خواسته خواهان مبنی بر تحویل مبیع منجر به قرار عدم استماع شده است لذا صرف‌نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی در رد دعوی وجه التزام و بنا به دلیل فوق‌الذکر دعوی وجه التزام مطروحه فعلاً قابلیت استماع ندارد و مستنداً به مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد.
این رأی قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
 
 
 
پژوهشگاه قوه قضائیه
 
 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 
 
تأیید بیع
 
 
 
 
 
امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۲۹۷ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.