تأیید و اثبات وقوع بیع

تأیید و اثبات وقوع بیع

مبنای حقوقی دادخواست تأیید و اثبات وقوع بیع

بر اساس قانون مدنی ایران، همین که طرفین توافق کنند، عقد بیع منعقد می شود و به غیر از موارد خاص در اکثر موارد به صرف توافق طرفین ولو آنکه مکتوب نشده باشد ،بیع تشکیل می شود.

دادخواست تأیید و اثبات وقوع بیع زمانی تقدیم می شود که ملکی خریداری شود و مبایعه نامه مکتوبی در بین نباشد و خواهان قصد داشته باشد با استفاده از مدارک و مستنداتی ، مانند شهادت شهود و یا مستندات پرداخت وجه ،وقوع بیع را اثبات کند.

دادگاه پس از بررسی مستندات وقوع بیع، اگر ادله و مستندات را کافی دانست،حکم به تأیید وقوع بیع صادر می کند.

 

 

طرفین دعوای تأیید و اثبات وقوع بیع

هر یک از طرفین عقد بیع که بخواهد،بیع را به اثبات برساند،اعم از خریدار و یا فروشنده ، می تواند علیه طرف مقابل طرح دعوا کند. اگر فروشنده، مالک رسمی ملک نباشد،خریدار برای طرح دعوای اثبات بیع، بهتر است علاوه بر فروشنده،مالک رسمی ملک را نیز طرف دعوا قرار دهد.

 

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تأیید و اثبات وقوع بیع

در دعاوی مرتبط به املاک،دادخواست باید در دادگاهی اقامه شود که ملک در حوزه قضائی آن واقع شده است.

 

 

نحوه اجرای رأی دعوای تأیید و اثبات وقوع بیع

بیع از زمان ایجاب و قبول و قبل از طرح دعوی، منعقد شده است. بنابراین دادگاه فقط بیع را تأیید می کند . دادنامه تأیید بیع جنبه اعلامی دارد و به همین دلیل در این دعوا اجرائیه صادر نمی شود.

 

 

چند نکته کلیدی مرتبط با دعوای تأیید و اثبات وقوع بیع

۱-برخی از محاکم به استناد مواد ۲۲ ،۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و به این استدلال که دعوای تأیید و اثبات وقوع بیع مربوط به مال غیر منقول و جزء امور غیر ترافعی است چنین دعوائی را به تنهائی قابل پذیرش نمی دانند و آن را فقط به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می پذیرند.

۲-حتی اگر قائل به این باشیم که لزومی به طرح دعوای اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی بصورت همزمان نیست،بهتر است این دو خواسته همزمان مطرح شود؛زیرا رأی اثبات وقوع بیع،صرفاً جنبه اعلامی دارد و به صرف این حکم نمی توان مالک را به تنظیم سند رسمی الزام کرد.

۳-دادخواست اثبات وقوع بیع با دادخواست اثبات مالکیت متفاوت است. دعوای اثبات وقوع بیع در مورد املاک ثبت شده و ثبت نشده اقامه می شود. در مقابل، دادخواست اثبات مالکیت در مورد املاک در صورتی قابل طرح است که ملک به ثبت نرسیده باشد.

۴-اثبات وقوع بیع در مورد املاک،معمولاً زمانی مطرح می شود که سند مکتوبی مثل مبایعه نامه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند در دست نیست؛اما دعوای اثبات مالکیت چه بسا به استناد مبایعه نامه طرح شود .

 

 

مستندات قانونی مرتبط با دعوای تأیید و اثبات وقوع بیع

ماده ۳۳۹ ق.م

صدر ماده ۲۲ ق .ث

ماده ۴۸ ق.ث

 

منبع : دعاوی ملکی/ حسین اقدامی / انتشارات قوه قضائیه

 

نمونه رأی تأیید بیع

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، فقط جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

با وکیل 1 300x195 - تأیید و اثبات وقوع بیع