تجویز انتقال منافع

موجبات دعوای تجویز انتقال منافع

در قراردادهای اجاره املاک تجاری که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر می باشد ، برعکس قانون مدنی ، اصل بر عدم حق انتقال منافع از سوی مستأجر می باشد . بنابراین چه اینکه در این گونه قراردادهای اجاره تجاری ، حق انتقال به غیر صراحتاً سلب شده باشد و چه اینکه در آن سکوت شده باشد ، با توجه به اصل حاکم بر این قانون ، مستأجر بدون کسب رضایت از موجر یا مالک، حق انتقال منافع را به دیگری ندارد و در صورت انتقال ، مطابق ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 ،موجر حق فسخ و تخلیه به دلیل انتقال منافع را با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت را پیدا می کند .

حال در صورتیکه مستأجر ملک تجاری چنین قراردادهائی ، جهت اخذ رضایت به منظور انتقال منافع به دیگری اقدام نماید لیکن مالک نه حاضر به تجویز انتفال منافع باشد و نه اینکه حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت مستأجر باشد ، در این صورت ، مستأجر با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست ، می تواند به حقوق خود برسد . در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه را صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود . مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود .

هر گاه ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ، منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود ، حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود . 

 

 

چکیده چند رأی قضائی

1-تقاضای مجدّد تجویز انتقال منافع از سوی مستأجر، در فرضی که یک‌ بار حکم تجویز انتقال منافع صادر اما در ظرف مهلت شش‌ ماهه، از سوی مستأجر اجرا نشده باشد، مسموع است.

 

2-دعوای تجویز انتقال منافع مورد اجاره به‌غیر، صرفاً از سوی مستأجر علیه موجر مسموع است و منتقل‌الیه به‌استناد سند عادی نمی‌تواند تجویز انتقال منافع به خود را درخواست کند.

 

3-در صورتی که دعوای تجویر انتقال منافع به غیر از سوی مستأجر طرح و منجر به صدور حکم گردد، لیکن انتقال بعد از مهلت مقرر قانونی (شش ماه) صورت گیرد، این امر مانع از پذیرش دعوای تخلیه به جهت انتقال غیر نیست.

مرجع صدور: دادگاه تجدید نظر استان تهران

 

پژوهشگاه قوه قضائیه

 

 

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

تجویز انتقال منافع