20 آوریل 2018 - 16:04

تخلیه مورد اجاره

نمونه رأی حقوقی

پرداخت سرقفلی و ودیعه جهت تخلیه شرط ایجاد حق تقاضای اجرت المثل ملک مشمول قانون 1376

رای بدوی
خواسته :1-مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ…مطابق نظریه کارشناس تأمین دلیل به مبلغ …2-خسارات دادرسی
وکیل خواهان اظهار داشته :1-مطابق صورت جلسه مورخه… (زمان ابلاغ اجرائیه تخلیه مغازه) مغازه موکل در تصرف خوانده بوده و تا تاریخ … ، …تومان برآورد گردیده است2-خوانده حتی پس از اجرای حکم در مورخه … مجدداً مغازه را مقفول نموده است و مطابق ماده 494 قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود .اگر پس از انقضای مدت مذکور مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگه دارد موجر برای مدت مذکور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه استیفای منفعت ننموده باشد.
به این جهت تقاضای رسیدگی و صدور حکم را نموده است. دادگاه توجهاً به :
1-مستندات ابرازی احراز مالکیت خواهان نسبت به مغازه پلاک ثبتی… بنابر پاسخ استعلام ثبتی.
2-کپی مصدق سند مالکیت.
3- تصرفات خوانده در مغازه پلاک ثبتی مرقوم.
4-اینکه مطابق ماده مذکور عقد اجارهِ‌ به محض انقضاء مدت بر طرف می‌شود و اگر مستأجر بدون اذن مالک به تصرفات خود ادامه دهد موجر مستحق مطالبه اجرت‌المثل خواهد بود.
5-با عنایت به اینکه خواهان با تقدیم درخواست و شکایت کیفری نسبت به ادامه تصرفات خوانده بعد از انقضاء مدت اجاره، تخلیه آن و عدم رضایت خود را اعلام و مطالبه اجرت‌المثل کرده است .
6-نظر به اینکه کارشناس تأمین دلیل میزان اجرت‌المثل ایام تصرفات خوانده از تاریخ … تا … را مبلغ … را اعلام کرده است .
7-خوانده با وصف ابلاغ و استحضار از وقت رسیدگی در جلسه حاضر نشده و دفاع، ایراد و تکذیبی بعمل نیاورده .
8-دلیلی بر مشروعیت تصرفات خویش و اذن از ناحیه خواهان و برائت ذمه خود ارائه نکرده است .
فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص داده است.
مستندات دادگاه : ماده 494 قانون مدنی ، مواد 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی
حکم :محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … بابت اصل خواسته و … بابت هزینه دادرسی و …حق‌الوکاله درحق خواهان صادر می نماید.
رأی صادره غیابی است .
رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
 
رأی واخواهی
خواسته : واخواهی نسبت به دادنامه شماره …
هر چند مطابق ماده 494 قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود، اما رابطه استیجاری فی‌مابین طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 بوده و طبق ماده 4 قانون مذکور در صورتی که موجر مبلغی به‌عنوان ودیعه یا تضمین و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر است.
در مانحن‌فیه پس از صدور اجرائیه تخلیه مورخه 13/7/90 صورت گرفته و واخوانده سرقفلی واخواه را درتاریخ 4/5/1390 به صندوق دادگستری تودیع کرده است بنابراین واخوانده با توجه به عدم تودیع سرقفلی واخوانده تا مورخه مذکور مستحق مطالبه اجرت‌المثل نبوده است.
دادگاه بنا به مراتب مرقوم واخواهی مشارٌالیه را تا تاریخ مذکور وارد دانسته ضمن فسخ دادنامه شماره فوق‌الذکر به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان تا مبلغ … ریال صادر و اعلام می‌نماید و اما نسبت به مبلغ … ریال با توجه به اینکه واخواه دلایل و مدارکی که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه شماره مرقوم را فراهم آورد ارائه نکرده است و دادنامه مذکور وفق مقررات قانونی صادر و از لحاظ رعایت تشریفات رسیدگی هم خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد، فلذا دادگاه ضمن رد واخواهی نامبرده دادنامه شماره مرقوم را تا مبلغ مارالذکر عیناً تأیید می‌نماید.
بدیهی است میزان هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل بر مبنای مبلغ مذکور محاسبه خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه  دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
 
 
 
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی … به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره … که به موجب آن واخواهی آقای … نسبت به دادنامه غیابی شماره … مورخه … شعبه مذکور تا مبلغ چهارصد و شش میلیون ریال، معادل چهارصد و شش میلیون ریال توجهاً به استدلال منعکس در دادنامه یاد شده موجه تشخیص و نسبت به مازاد بر آن معادل شصت و چهار میلیون ریال مردود اعلام گردیده وارد نمی‌باشد .
زیرا دادنامه یاد شده براساس مقررات قانونی و مبانی استنباط و استدلال به عمل آمده اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ‌یک از شقوق مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و مردود است. مضاف اینکه نظریه کارشناسی مبنای رأی معترضٌ‌عنه که در مرحله تأمین دلیل اخذ گردیده با اوضاع و احوال و واقع امر مغایرت ندارد و مصون از هرگونه ایراد و تعرض از جانب آقای …بوده و تجدیدنظرخواهی از جانب ایشان به این جهت با عنایت به اینکه در مرحله واخواهی و نیز دادخواست واخواهی تقدیمی ایشان نسبت به نظریه مذکور اعتراض به عمل نیامده است در خور توجه نمی‌باشد. فلذا توجهاً به مراتب مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
 
 
 

چکیده:

در صورتی که مدت اجاره محل کسب مشمول قانون سال 1376 منقضی شده باشد لیکن موجر سرقفلی یا ودیعه مستأجر را برای تخلیه کردن ملک پرداخت نکرده باشد و مستأجر نیز پس از انقضای مدت از ملک استفاده نکرده باشد، موجر تا تاریخ پرداخت ودیعه مستحق اجرت‌المثل نیست.

 
منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه
 

 

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

تخلیه

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۷۰۷ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.