6 جولای 2018 - 07:07

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ناشی از قرارداد مشارکت

نمونه رأی حقوقی

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ناشی از قرارداد مشارکت

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س.ک. با وکالت …. بطرفیت خواندگان ل.س.و خانم ک.خ.

به خواسته :

الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر صدور حکم به انجام تعهد مبنی بر تکمیل و تفکیک و تحویل و انتقال سند رسمی تمامی ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در طبقه چهارم جزو پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش 7 تهران به مساحت 42 متر مربع به انضمام پارکینگ و کلیه ملحقات و منضمات آن با اوصاف مندرج در قرارداد موضوع قرارداد پیش فروش شماره … مورخه … و پرداخت خسارت تأخیر در تحویل و انتقال سند رسمی مورد معامله مذکور به ازای هر روز 000/300 ریال در اجرای بند 9-6 قرارداد مذکور از تاریخ 30/7/91 لغایت زمان تحویل و انتقال رسمی مورد معامله و پرداخت خسارات وارده به موکل از حیث تبدیل عنوان مورد معامله مذکور از تک واحدی به دو واحدی با ارجاع امر به کارشناسی به شرح متن دادخواست با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال
با عنایت به محتویات پرونده و نظر به

مستندات تقدیم شده:

1- مالکیت خانم ک.خ. طی استعلامیه شماره … مورخ 1… ثبت منطقه شرق تهران نسبت به پلاک ثبتی مذکور شده است؛
2- نظر به قرارداد مشارکت در ساخت شماره…مورخه… بین خواندگان و شرح مندرجات بند 2-5 آن با این شرح که :
با امضاء این قرارداد مالکین و سازنده هر گونه اختیار نسبت به واگذاری و انتقال قطعی یا وکالتی یا تعویض اختیار کل یا بخشی از املاک مورد نظر را سلب می‌نماید و مجاز به انجام هیچگونه معامله‌ای در خصوص این املاک با پلاک‌های ثبتی دیگر نمی‌باشد؛
3- نظر به بند الف ماده 7 قرارداد با توجه به اینکه :
قرارداد حاضر در مقام مبایعه نامه و مشارکت در ساخت تنظیم گردیده و طرفین قرارداد شریک یکدیگر بوده و تقسیم‌نامه توافقی مطابق بند 6-5 را پذیرفته‌اند، لذا سازنده می‌تواند با اجازه از مالکین نسبت به پیش‌فروش و تنظیم هر گونه سند بیع با اشخاص ثالث به نسبت قدرالسهم و شرایط تقسیم‌نامه توافقی واحدهای خویش قبل از تکمیل نهایی ساختمان اقدام نمایند؛
4- نظر به اظهارات خوانده ردیف دوم در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه :
من مالک ملک هستم و قرارداد مشارکت دارم. وکالت کاری به خوانده ردیف اول داده‌ام، ولی اجازه فروش نداده بودم.
بنا به مراتب فوق : 
با توجه به عدم رضایت مالک رسمی ملک و شریک در پیش فروش ملک و اینکه رابطه قراردادی بین خواهان و خوانده دوم جهت انتقال و سپس تنظیم سند رسمی وجود ندارد،
دعوی وارد نمی باشد.
به استناد مواد247 و 248 قانون مدنی و مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی،قابلیت استماع نداشته،
لذا قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی …به طرفیت … آقای ل.س. و خانم ک.خ.نسبت به دادنامه شماره … مورخ
بخواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر تکمیل و تفکیک و تحویل و انتقال سند رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش 7 تهران بشرح مضبوط در دادنامه مذکور منتهی به صدور قرار رد دعوی خواهان گردیده،

حکم :

دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد؛
لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم، عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود.
این رأی قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
چکیده : (دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ناشی از قرارداد مشارکت)
در صورت عدم اجازه فروش از سوی مالک به سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت، به دلیل عدم وجود رابطه قراردادی بین مالک و خریدار سازنده، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه وی مسموع نخواهد بود.

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ناشی از قرارداد مشارکت

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۶۲۹ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.