23 ژوئن 2018 - 17:06

سند رسمی ملک در بازداشت

نمونه رأی حقوقی

رای بدوی (سند رسمی ملک در بازداشت)

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت

در خصوص دعوی الف ج به وکالت از  م ن  و شرکت  ع ج با مدیریت… به طرفیت خانم …

به خواسته :

صدور حکم بر الزام خوانده به اخذ پایان کار

تسلیم مبیع 

حضور در دفترخانه جهت انتقال رسمی عین و منافع ششدانگ یکدستگاه ساختمان به پلاک ثبتی … فرعی از…اصلی موضوع مبایعه نامه … 20/2/1389 بانضمام خسارات اعم از حق الوکاله و هزینه دادرسی و کارشناسی مقوّم به (000/000/51) ریال

وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است:

«موکل برابر مبایعه نامه فوق الذکر شش دانگ عرصه و اعیان و منافع تمامی یک واحد ساختمان (موضوع خواسته) را از خوانده خریداری نموده و قسمتی از ثمن آن را به مقدار (000/000/200) تومان پرداخت نموده است و خوانده ملتزم شده تا پایان شهریور ماه نسبت به اخذ پایان کار اقدام و با حضور در دفترخانه نسبت به انتقال سند رسمی اقدام کند که تاکنون از اجرای تعهدات خویش امتناع نموده است لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.»

قابل ذکر است وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی (مورخ 17/10/1390) خواسته را افزایش داده و رفع توقیف پلاک ثبتی را نیز به عنوان خواسته اعلام کرده است که دادگاه موضوع را به جهات مندرج در صورت جلسه مورخ 17/10/1390 از مصادیق افزایش خواسته، ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و به رد آن اظهار عقیده نموده است.

علی هذا از آنجایی که به موجب مفاد نامه شماره … مورخ 18/7/1390 اداره ثبت اسناد و املاک ولی عصر تهران رقبه موضوع خواسته به موجب نامه شماره … مورخ 18/11/85 شعبه چهارم اجرای احکام شهید بهشتی در قید توقیف است و مادامی که رفع بازداشت به موجب قانون صورت نگیرد امکان انتقال سند قانوناً میسّر نیست و نظر به اینکه تا زمانی که انتقال قطعی ملک به خریدار صورت نگیرد امکان تسلیم مبیع وجود ندارد، زیرا ملازمه با خلع ید از مالک قانونی دارد که به موجب قانون ثبت و قانون مدنی قابل احترام است.

بنابراین دادگاه دعوی را با وصف فعلی قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام  می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر (سند رسمی ملک در بازداشت)

دادنامه تجدید نظرخواسته که به صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان با خواسته الزام به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع ششدانگ یک دستگاه ساختمان پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی موضوع مبایعه نامه … -20/2/89 به انضمام خسارات دادرسی اشعار می دارد ، مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد. زیرا ملک موصوف حسب اعلام اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت است و تقاضای رفع بازداشت و طرح دعوای مذکور بدون حضور بازداشت کنندگان قابلیت استماع نخواهد داشت و لازم است دعوا به طرفیت بازداشت کنندگان نیز مطرح گردد، بنابراین دادگاه تجدید نظرخواهی را وارد ندانسته، به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در نتیجه قرار مورد اعتراض را تأیید می نماید.
رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه …دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه
 
چکیده (سند رسمی ملک در بازداشت):
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی :
باید علاوه بر متعهد ، افرادی که ملک به نفع آنها بازداشت شده است نیز خوانده قرار بگیرند.
در غیر اینصورت دعوا قابلیت استماع ندارد.

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

سند رسمی ملک در بازداشت

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۱۹۳ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.