13 ژوئن 2018 - 17:06

وجه التزام تأخیر در انجام تعهد

نمونه رأی حقوقی

وجه التزام تأخیر در انجام تعهد

شرط مطالبه وجه التزام عدم انجام به موقع تعهد انتقال مبیع

رای بدوی (وجه التزام تأخیر در انجام تعهد)

خواسته : رفع بازداشت و فکّ رهن
اخذ صورتمجلس تفکیکی
اخذ پایان کار
الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله
تحویل بیع
پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد (تحویل بیع) .
اولاً:نظر به اینکه خواهان و وکیل ایشان دادخواست خود را راجع به خواسته های الزام به رفع بازداشت و فکّ رهن و تفکیک و تنظیم سند رسمی و تحویل بیع استرداد نموده اند،مستنداً به بند الف از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی،قرار ابطال دادخواست خواهان  صادر  و  اعلام می شود.
ثانیاً؛ در خصوص دعوی خواهان علیه خوانده ردیف اول دایر بر الزام وی به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد تحویل بیع از تاریخ 4/2/1389 لغایت تقدیم دادخواست به مأخذ روزانه (000/200) مستنداً به ماده 10 و 230 قانون مدنی و با عنایت به عدم اقامۀ دلیل دایر به تحویل مبیع از سوی خوانده علی رغم ابلاغ وقت دادرسی، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت (000/600/132) ریال بابت 663 روز تأخیر در تحویل مبیع از تاریخ 4/2/89 لغایت 2/12/1390 و مستنداً به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ (000/652/2) ریال بابت خسارت هزینۀ دادرسی و نیز پرداخت خسارت حق الوکالۀ وکیل مطابق با تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود و نسبت به مازاد آن تا مبلغ مندرج در ستون خواسته به جهت اینکه کلّ ایّام حاوی تأخیر 663 روز می باشد، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می شود.
رأی صادره با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده دعوی حضوری محسوب می گردد.
ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدید نظر (وجه التزام تأخیر در انجام تعهد)
آن قسمت از دادنامه که وجه التزام تأخیر در انجام تعهد است؛مخالف قانون و مقررات موضوعه است .
اعتراض وارد بوده و متضمن جهت موجّه در نقض آن می باشد.
زیرا که اولاً به موجب قرارداد مدرکیه مورخ 4/12/1388 که مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده و دلیلی بر سلب اعتبار و فسخ آن ارائه نگردیده و به قوت خود باقیست متعاقدین قراردادی مراجعه به نحوه پرداخت ثمن مورد معامله به شرح ماده 3 قرارداد و قسمت توضیحات توافقاتی نموده اند که برای آنان و قائم مقام آنان متبع و لازم الرعایه می باشد و متعاقدین مکلّف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند که برابر بند 2-3 و قسمت توضیحات متعاملین توافق نموده اند که مبلغ (000/000/60) تومان از ثمن معامله همزمان با تحویل مورد معامله و تنظیم وکالتنامه در دفترخانه از ناحیه خریدار به فروشنده پرداخت گردد که زمان حضور در دفترخانه بنابر توافق ضمن عقد به شرح بند 1-4 قرارداد مدرکیه به تاریخ 4/2/1389 در دفترخانه 296 حوزه ثبتی تهران معین شده است که خریدار دلیل و مدرک موجّهی که دلالت بر حضور وی در زمان مقرر و تهیه مبلغ (000/000/60) تومان و ایضاً عدم حضور فروشنده در دفترخانه (گواهی عدم حضور فروشنده از دفترخانه) [باشد]  را به دادگاه ارائه ننموده است.
ثانیاً؛ علاوه بر اینکه فروشنده تعهداتی را در مقابل خریدار داشته خریدار نیز متقابلاً متعهد به ایفای تعهداتی ازجمله پرداخت مبلغ (000/000/60) تومان همزمان با تحویل مورد معامله و تنظیم سند وکالت  بوده است. فلذا زمانی تجدیدنظرخوانده (خریدار) می تواند الزام فروشنده را به ایفای تعهدات و پرداخت وجه التزام قراردادی خواستار شود که خود در مقام ایفای تعهدات قراردادی برآمده باشد و مادام که به تعهدات خود عمل ننموده باشد و مبلغ معینه را پرداخت نکرده باشد، نمی تواند الزام فروشنده را به پرداخت وجه التزام قراردادی خواستار گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.
رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
چکیده (وجه التزام تأخیر در انجام تعهد) :

خریدار در صورتی می تواند به عنوان خسارت تأخیر تحویل مبیع، وجه التزام موجود در قرارداد را مطالبه کند که تعهّدات قراردادی خود را به موقع انجام داده باشد. 

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

وجه التزام تأخیر در انجام تعهد

 
امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۲۸۵ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.