تقسیم مشاعات

حدود اعتبار توافق بر تقسیم مشاعات مطابق ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها ، تقسیم مشاعات توسط مالکان یک ساختمان ، جزء قوانین آمره بوده و نمی توان بر خلاف آن توافق کرد .   نمونه رأی دادگاه بدوی در خصوص تقسیم مشاعات در خصوص دعوای خانم ف. د. به طرفیت آقای م. …

اعتراض ثالث

اعتراض ثالث به دو شیوه قابل طرح است : 1-اعـتراض ثالـث به حکم 2-اعـتراض ثالـث به عملیات اجرائی اعتراض ثالث به حکم دادگاه مطابق ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی ، اگر در خصوص دعوایی ، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی …

وکیل دعاوی ملکی

تأیید فسخ قرارداد

موجبات دادخواست تأیید فسخ قرارداد اگر به موجب یکی از خیارات قانونی و یا به موجب شرط ضمن عقد، برای طرفین قرارداد یا یکی از آنها، حق فسخ ایجاد گردد ، کسی که شرط به نفع او شده است می تواند حق خود را اجرا نماید و اقدام به فسخ قرارداد نماید و در صورت …

چک کیفری

چک کیفری در صورتی که چکی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد ، در صورت وجود سایر شرایطی که مربوط به چک کیفری می باشد ، صادر کننده چک مجازات می گردد . مجازات چک بلامحل کیفری ، حبس از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک با توجه به …

قانون ابلاغ الکترونیک

(قانون ابلاغ الکترونیک) آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شماره۹۰۰۰/۲۹۸۴۹/۱۰۰  مورخ    ۱۳۹۵/۵/۲۴ در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.   فصل اول – تعاریف و …

قانون جدید چک

مهمترین تغییرات قانون جدید چک (مصوب 97/08/13)   1-اعمال محدودیت های بانکی نسبت به دارنده حساب چک برگشتی در قانون جدید چک : مطابق ماده 5 مکرر قانون جدید چک ، بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ، این سامانه مراتب را به صورت برخط …

وکیل چک

وکیل چک ، وکیل در حوزه حقوق اسناد تجارتی است که بدون تردید از پیچیده ترین شاخه های حقوق خصوصی است.  وصف تجریدی چک و عدم قابلیت استناد به ایرادات ، دفاع از دعوا را برای اشخاص حقوقدان غیر متخصص نیز دشوار می نماید و این موضوع در خصوص افراد عادی ، بسیار دشوارتر می …

فک پلاک خودرو

مقدمه (فک پلاک خودرو) چرا باید پلاک خودرو را فک نمود ؟ در کنار معاملات ملکی ، نقل و انتقال خودرو از رایج ترین و مهمترین معاملات مردم محسوب می گردد ، لذا لازم است که هموطنان عزیز با ابعاد حقوقی این گونه معاملات آشنا گردند تا در این مسیر دچار خسارت نگردند. پس از …

وکیل ملکی

وکیل ملکی به وکیلی گفته می شود که در حوزه دعاوی مربوط به املاک (زمین،خانه، آپارتمان و مغازه ) تخصص دارد. لازمه توانائی وکیل ملکی در طرح و دفاع از دعاوی ملکی، تسلط بر حقوق مدنی ؛ حقوق ثبت و آئین دادرسی مدنی است که در کنار تسلط بر این قوانین ، دقت ، حوصله …

نمونه رأی حقوقی

تأیید بیع

نمونه رأی تأیید بیع چکیده رأی تأیید بیع : 1–دعوی تأیید بیع به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به همراه دعوی الزام به تنظیم سندرسمی طرح شود. 2-  چنانچه ملک رسماً به نام خوانده نباشد نیز دعوی تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مسموع نخواهد بود.     حکم بدوی (تأیید بیع) : در خصوص …

وکیل دعاوی ملکی

تأیید و اثبات وقوع بیع

موجبات دادخواست تأیید و اثبات وقوع بیع مطابق ماده 339 قانون مدنی ، پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می گردد . بنابراین برای ایجاد مالکیت در حقوق ایران ، نیاز به هیچ گونه تشریفات و یا حتی پرداخت ثمن نیز نمی …

وکیل دعاوی ملکی

دعوی اثبات مالکیت

موجبات دادخواست در دعوی اثبات مالکیت دعوی اثبات مالکیت شائبه ایجاد مالکیت موازی در قبال اسناد رسمی و ثبتی را تداعی می کند که با مقررات مربوطه در تعارض است. مطابق ماده 22 قانون ثبت ، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد …

تجویز انتقال منافع

موجبات دعوای تجویز انتقال منافع در قراردادهای اجاره املاک تجاری که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر می باشد ، برعکس قانون مدنی ، اصل بر عدم حق انتقال منافع از سوی مستأجر می باشد . بنابراین چه اینکه در این گونه قراردادهای اجاره تجاری ، حق انتقال به غیر صراحتاً سلب شده باشد و …

نمونه رأی حقوقی

نمونه رأی تخلیه به‌ جهت تغییر شغل

نمونه رأی تخلیه به‌ جهت تغییر شغل     چکیده (تخلیه به‌ دلیل تغییر شغل مستأجر) : درصورت قید صریح حق موجر بر تخلیه عین مستأجره در فرض تغییر شغل، صرف ادعای تغییر شغل به‌ علت نامتعارف بودن شغل مورد توافق و عدم تطابق آن با تغییر شیوه زندگی و پیشرفت تکنولوژی و همچنین صرف …

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی موجبات دادخواست بر اساس ماده 22 قانون ثبت ، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید ، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک …

نمونه رأی حقوقی

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ناشی از قرارداد مشارکت

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ناشی از قرارداد مشارکت رای بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س.ک. با وکالت …. بطرفیت خواندگان ل.س.و خانم ک.خ. به خواسته : الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر صدور حکم به انجام تعهد مبنی بر تکمیل و تفکیک و تحویل و انتقال سند رسمی تمامی ششدانگ …

نمونه رأی حقوقی

الزام به تحویل مبیع غیر منقول

رای بدوی (الزام به تحویل مبیع غیر منقول) در خصوص دادخواست آقای ف.ص. به طرفیت آقایان ع.س. و م.س. مبنی بر تحویل مبیع موضوع قرارداد پیوست شده مورخه 27/4/89 که عبارت از یک باب آپارتمان طبقه سوم از پلاک ثبتی … بخش 10 تهران است مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال توام با خسارت دادرسی ؛ …

نمونه رأی حقوقی

سند رسمی ملک در بازداشت

رای بدوی (سند رسمی ملک در بازداشت) دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت در خصوص دعوی الف ج به وکالت از  م ن  و شرکت  ع ج با مدیریت… به طرفیت خانم … به خواسته : صدور حکم بر الزام خوانده به اخذ پایان کار تسلیم مبیع  حضور در دفترخانه …

تخلیه به‌ دلیل تغییر شغل

موجبات دعوای تخلیه به‌ دلیل تغییر شغل در بیان دعوای تخلیه به‌ دلیل تغییر شغل باید گفت : قراردادهای اجاره ای که مشمول قانون سال 56 می باشد ، با پایان یافتن مدت زمان اجاره ، قرارداد اجاره از بین نمی رود و اصل بر تداوم قرارداد اجاره می باشد . در قراردادهای مذکور ، …

نمونه رأی حقوقی

تغییر شغل و حق سرقفلی

تغییر شغل و حق سرقفلی رأی بدوی (تغییر شغل و حق سرقفلی) خواسته : صدور حکم به محکومیت خواندگان به‌ پرداخت حق سرقفلی به‌ نرخ عادله روز با جلب نظر کارشناس و نیز محکومیت ایشان به‌ پرداخت خسارات دادرسی هزینه دادرسی حق‌الوکاله وکیل با این توضیح که : خواهان‌ها که مستأجرین مع‌الواسطه ملک پلاک ثبتی …